Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Samorządu Województwa

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach zadań:

  1. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – dot. „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”
  2. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
  3. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
  4. przeciwdziałanie uzależnieniom i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  5. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
  6. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
  7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
  8. realizacja zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Oferty konkursowe składane są poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 512 58 76 i poszczególne departamenty merytoryczne (kontakty na platformie witkac.pl) oraz Mariusz Katarzyński – informacje dot. wypełniania ofert poprzez platformę witkac.pl. – tel. (89) 512 58 75.

 

Treść ogłoszenia w BIP