Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.


13 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Treść ogłoszenia oraz załączniki znajdują się poniżej.

 

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 13 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XII/76/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2012 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:

1.    Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w szczególności:
1)    promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności,
2)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych oraz rozwijanie świadomości narodowej i obywatelskiej,
3)    budowanie dialogu wśród grup narodowych i etnicznych oraz wspieranie działalności kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych,
4)    wspieranie nowatorskich projektów twórczości i aktywności kulturalnej.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 wynosi 16.756 zł, w roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 16.300 zł.

2.    Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w szczególności:
1)    organizowanie mieszkańcom Powiatu Giżyckiego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2012 wynosi 14.392 zł, w roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 14.000 zł.

3.    W ramach w/w zadań premiowane będą projekty:
−    wspierające aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniową w tym, budowanie trwałych więzi rodzinnych (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 września 2011r. ustanawiająca rok 2012 Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej),
−    dotyczące organizacji przedsięwzięć związanych z obchodami 400 lecia Miasta Giżycka.

Zasady przyznawania dotacji

1.    Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie zadań  objętych przedmiotem konkursu, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2.    Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie lub na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
3.    Oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7, (pok. 23), 11 – 500 Giżycko do dnia 6 marca 2012 r. do godz. 15:00, zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr  6, poz. 25).
Wzory te dostępne są również na stronie internetowej www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Kontakt: Ryszard Należyty, tel. 87 429 94 35
W przypadku przesyłania ofert pocztą, korespondencję należy kierować na adres Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul Smętka 7, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty.
4.    Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
5.    Termin realizacji zadań, określony w ofercie nie może przekraczać  30 grudnia 2012 r.

Kryteria rozpatrywania i wyboru ofert

Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
1.    Oceny formalnej dokonuje Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. Niezwłocznie po wpłynięciu oferty na konkurs.
2.    Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełniania podstawowych wymogów dotyczących Oferty i organizacji pozarządowej, określonych w ogłoszeniu.
3.    Ocena formalna dokonywana jest zgodnie z kartą oceny formalnej stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia.
4.    W zakresie  podlegającym uzupełnieniu, organizacja pozarządowa może jednorazowo uzupełnić Ofertę w ciągu 7 dni roboczych od wezwania przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. W przypadku niedotrzymania terminu lub braku uzupełnienia oferta nie będzie dalej rozpatrywana.
5.     Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa, której tryb powołania i zasady działania oraz kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012  rok.
6.    Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
1)    zgodność zadania z priorytetami określonymi w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012,
2)    zgodność oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu, w szczególności będą preferowane projekty o znaczeniu co najmniej powiatowym,
3)    możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
4)    przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
5)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
6)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, planowany wkład osobowy, (nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) co najmniej 10%. Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
a)    na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b)    na podstawie karty pracy wolontariusza,
c)    na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy,
7)    analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7.    Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
8.    Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. Jest ono podstawą do zawarcia umowy z podmiotem którego oferta została wybrana. Od rozstrzygnięcia nie stosuje się trybu odwołania.
9.    W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
10.    W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
11.    Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
12.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „organizacje pozarządowe”, na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku.
13.    W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1)    budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali,
2)    zakupu sprzętu i urządzeń powyżej kwoty 3.500 zł,
3)    prowadzenia działalności gospodarczej,
4)    pokrycia deficytu działalności organizacji,
5)    utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
6)    działalności politycznej i wyznaniowej,
7)    inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
8)    kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
9)    przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
14.    Wymagane załączniki do oferty:
1)    oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu,
2)    umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.I. partnera.    
15.     Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:
– Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
– Strona internetowa www.powiatgizycki.pl
– Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy Al. 1 Maja 14.

Starosta Giżycki

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania

pobierz treść ogłoszenia

pobierz kartę oceny formalnej

pobierz kryteria wyboru oferty