Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz doradztwa i integracji sektora pozarządowego


13 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz doradztwa i integracji sektora pozarządowego. Treść ogłoszenia oraz załączniki znajdują się poniżej.

 

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 13 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XII/76/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz doradztwa i integracji sektora pozarządowego.

ADRESACI KONKURSU

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami”.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2012 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:

1.    Zadanie I – profilaktyka i promocja zdrowia:
Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia skierowane do osób starszych, wspierające aktywność osób starszych, zgodnie z rozeznanymi potrzebami mieszkańców Powiatu Giżyckiego (w związku Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 września 2011r. ustanawiającą rok 2012 Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 wynosi 10.280 zł. W roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 8.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 6 marca 2012 r. do godz. 15:00.

2.    Zadanie II – usługi doradcze:
Wsparcie prowadzenia usług doradczych dla organizacji na terenie powiatu giżyckiego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 wynosi 5.000 zł. W roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 3.350 zł.

Oferty należy składać do dnia 6 marca 2012 r. do godz. 15:00.

Warunki minimalne realizacji zadania:
a)    posiadanie ogólnodostępnego stałego punktu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na terenie miasta Giżycka;
b)    kwalifikacje doradcy: wykształcenie wyższe, doświadczenie min. 2-letnie w pracy w organizacji pozarządowej, w tym przy pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy europejskich,
c)    realizacja przez organizację min. 2 projektów z funduszy zewnętrznych;
d)    doradca udzielać będzie wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym z obszaru:
?    zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych,
?    planowania i realizacji projektów z udziałem środków samorządowych i europejskich,
?    opracowania strategii rozwoju organizacji pozarządowych,
?    udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy,
?    wsparcia przy opracowywaniu wniosków o dotacje,
?    form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.
e)    metody pracy doradcy obejmować będą w szczególności udokumentowaną organizację szkoleń i konferencji, indywidualne konsultacje bezpośrednie i telefoniczne (np. listy obecności, programy spotkań, zdjęcia)

3.    Zadanie III – dofinansowanie wkładu własnego:
Dofinansowanie wkładu własnego organizacji starających się o dofinansowanie projektów w 2012 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2012 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny w tym z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. Nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 wynosi 10.000 zł, w tym z zakresu:
a)    profilaktyki i promocji zdrowia – 4.000 zł,
b)    kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2.000 zł,
c)    kultury fizycznej i sportu – 4.000 zł.
W roku 2011 Powiat Giżycki nie zlecał zadań publicznych tego rodzaju.

Oferty należy składać do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2012 r. lub do dnia 30 września 2012 r. (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).

W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:
1)    Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.    
2)    Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii podpisanej umowy do Starostwa Powiatowego w Giżycku, która będzie stanowiła załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.
3)    W przypadku gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.
4)    Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5)    W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
6)    Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór ten dostępny jest na stronie internetowej www.bip.warmia. mazury.pl/powiat_gizycki w zakładce „organizacje pozarządowe – akty prawne”.
2.    Do oferty należy dołączyć:
1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
2)    w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
3)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
3.    Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
4.    Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Giżycku.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1.    Termin realizacji zadań określonych w ofercie nie może przekraczać 31 grudnia 2012 r. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r. W przypadku Zadania III „dofinansowanie wkładu własnego”, zadanie w części dofinansowywanej z budżetu samorządu Powiatu Giżyckiego, winno być wykonane w roku 2012.
2.    Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1.    Ocena formalna dokonywana przez jednostkę ogłaszającą konkurs:
1.    W przypadku Zadania I „profilaktyka i promocja zdrowia” oraz Zadania II „usługi doradcze”:
a)    Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu.
b)    Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „konkursy ofert i  formularze do pobrania” w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
c)    Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.

2.    W przypadku Zadania III „dofinansowanie wkładu własnego”:
a)    Ocena formalna oferty dokonywana będzie na bieżąco.
b)     Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „konkursy ofert i  formularze do pobrania” w terminie 7 dni od daty formalnego przyjęcia i zarejestrowania oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku.
c)        Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
2.    Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3.    Ocena merytoryczna:
1)    Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w Programie Współpracy na dany rok, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2)    Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartami oceny merytorycznej ofert, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2, 3 i 4 do ogłoszenia.
4.    Dokonanie wyboru ofert:
1)    W przypadku Zadania I „profilaktyka i promocja zdrowia” oraz Zadania II „usługi doradcze” nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania.
2)    W przypadku Zadania III „dofinansowanie wkładu własnego” dokonywane będzie na bieżąco do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2012 r. lub do dnia 30 września 2012 r. (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).
5.    Konkurs ofert w zakresie każdego rodzaju zadań rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
6.    W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku wymienionych w ust. 5 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
7.    Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „konkursy ofert i  formularze do pobrania” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Wydział Komunikacji Społecznej i Obsługi Zarządu Starostwa Powiatowego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 211 (II piętro), tel. (087) 428-59-58 wew. 59 lub 37.

Starosta Giżycki

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania

pobierz treść ogłoszenia

pobierz Załącznik nr 1

pobierz Załącznik nr 2

pobierz Załącznik nr 3

pobierz Załącznik nr 4