Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego zlecanego sektorowi pozarządowemu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, dotyczącego edukacji rodziny chorego na chorobę nowotworową. Kwota przeznaczona na realizację zadania to 5.315 zł. Oferty należy składać do dnia 27 września 2013 r. do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (pok. 13).

 

———————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 2 września 2013 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXII.142.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 8  listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015, Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.

PRZEDMIOT KONKURSU I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w 2013 r. w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, dotyczącego edukacji rodziny chorego na chorobę nowotworową.
2. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
3. Cele zadania:
1) zwiększenie wiedzy na temat choroby;
2) kształtowanie umiejętności radzenia sobie z chorobą;
3) wsparcie chorych i ich rodzin.
4. Adresatami zadania są osoby chore na chorobę nowotworową i ich rodziny – mieszkańcy Powiatu Giżyckiego.
5. Realizacja zadania powinna przewidywać m.in. realizację konferencji i/lub spotkań edukacyjnych w domu chorego.
6. Organizacje pozarządowe, przystępujące do konkursu, powinny:
1) posiadać doświadczenie w realizacji zadania,
2) zapewnić wykwalifikowaną kadrę do realizacji zadania (np. lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, dietetycy, rehabilitanci itp.) i przedstawić kserokopie stosownych dokumentów, potwierdzających te kwalifikacje.
7. Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w niniejszym konkursie wynosi 5.315 zł.
W wyniku ogłoszonego w styczniu 2013 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przekazano kwotę 6.685 zł.
W roku 2012 na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przekazano kwotę 10.280 zł.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór ten dostępny jest na stronie internetowej www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki w zakładce „organizacje pozarządowe – akty prawne”.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
2) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację zadania.
3. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać bądź składać osobiście w terminie do dnia 27 września 2013 r. do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (pok. 13), w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta oraz dopisek „OFERTA – II otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia”.
4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Termin realizacji zadania określonego w ofercie nie może przekraczać 31 grudnia 2013 r. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. Oceny formalnej dokonuje pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „konkursy ofert i  formularze do pobrania” w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
4. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego (w tym świadczenia  wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej).
Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
a) na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy,
b) na podstawie karty pracy wolontariusza,
c) na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
5. Ocena merytoryczna:
1) Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim programie współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
6. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania.
7. Konkurs ofert rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
8. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku wymienionych w ust. 7 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
9. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
10. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
11. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1) noclegów i dojazdów,
2) usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności koszty leczenia, materiałów medycznych i leków,
3) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali,
4) zakupu środków trwałych,
5) prowadzenia działalności gospodarczej,
6) pokrycia deficytu działalności organizacji,
7) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
8) działalności politycznej i wyznaniowej,
9) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
10) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
11) przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
12. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „konkursy ofert i  formularze do pobrania” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy Al. 1 Maja 14.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Kamila Gaińska lub Krzysztof Paternoga – tel. (087) 428-59-58 wew. 59 lub 37
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich, Aleja 1 Maja 14, pokój 211, 11 500 Giżycko

            
Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

 

Treść ogłoszenia i załączników [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]