Otwarty konkurs ofert o nazwie „OKO Promocji”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o nazwie „OKO Promocji” na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 31 marca 2022 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu „OKO Promocji” udzielają pracownicy Zespołu Promocji i Komunikacji w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Magdalena Kędziorska – (89) 51 25 190
Łukasz Szerejko – (89) 51 25 191
Katarzyna Nykiel-Tujdowska – (89) 51 25 175
Ewelina Marozas – (89) 51 25 181
Jolanta Goździewska – (89) 51 25 189
Krystyna Jabłońska – (89) 51 25 148
Kacper Nawrocki – (89) 51 25 176
Dominika Otremba – (89) 51 25 171

Więcej informacji: https://bip.warmia.mazury.pl/1988/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-2022-roku-z-zakresu-promocji-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-o-nazwie-oko-promocji.html