Otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących zakresach zadań:

  • rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko – mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – termin naboru upływa: 13.02.2023r. o godz.15.30.
  • wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży – termin naboru upływa: 24.02.2023r. o godz.15.30.
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości – termin naboru upływa: 13.02.2023r. o godz.15.30.
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – termin naboru upływa: 13.02.2023r. o godz.15.30.

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 512 58 75 (Mariusz Katarzyński) lub (89) 512 58 76 (Sekretariat Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).

Więcej informacji na naszej stronie: https://bip.warmia.mazury.pl/2462/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-uchwala-3-9-23-vi.html