Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

20 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Ekonomii Społecznej, powołanego uchwałą Rady Powiatu w Giżycku. Tworzą go przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – instytucji gminnych, miejskich oraz powiatowych, a także podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Zespół powstał z inicjatywy animatorów specjalistycznych Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku, działającego w ramach ełckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Adelfi.

Głównym zadaniem Zespołu jest przygotowanie i sukcesywne wdrażanie Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie giżyckim, promowanie dobrych praktyk ekonomii społecznej, wspieranie i inicjowanie powstawania nowych jej podmiotów, a także zacieśnianie i umacnianie współpracy międzysektorowej, co finalnie sprowadza się do tworzenia nowych miejsc pracy i  wsparcia osób defaworyzowanych na otwartym rynku.

Wynikiem pierwszego posiedzenia Powiatowego Zespołu do spraw Ekonomii Społecznej było m.in. ukonstytuowanie się jego władz. Przewodniczącym został Starosta Giżycki, Pan Wacław Strażewicz. Na Wiceprzewodniczącą zaś wybrano dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Panią Annę Skass.

Najbliższe prace Zespołu skupią się na dopracowaniu Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie giżyckim, który zapewnieni spójność działań w zakresie rozwoju systemu wsparcia ekonomii społecznej w naszym powiecie.