Planowana nowelizacja Rozporządzenia dotyczącego Programu Operacyjnego RYBY

rybyInformujemy, iż planowana jest nowelizacja Rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłat i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstw i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

 

Ministerstwo planuje wprowadzić zmianę polegającą na uchyleniu § 15 rozporządzenia, co oznacza, że Wnioskodawcy składający projekty w ramach ogłaszanych konkursów na środki 4.1. a – d PO RYBY będą zobowiązani już na etapie aplikowania posiadać kompletną dokumentację związaną z realizacją projektu.
Nie będą mieli możliwości złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu, które dotychczas mogli przedłożyć na etapie aplikowania o dofinansowanie, w przypadku braku pozwolenia na budowę czy pozwolenia wodnoprawnego, podczas gdy wszystkie niezbędne dokumenty mogli dołączyć aż do dnia składania wniosku o płatność.

Planowana nowelizacja rozporządzenia nakłada na Wnioskodawców obowiązek posiadania wszystkich niezbędnych pozwoleń już na etapie wnioskowania o przyznanie pomocy.