Początek roku szkolnego w szkołach powiatu giżyckiego…

Rozpoczął się nowy rok szkolny. W giżyckich szkołach dla młodzieży, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki liczba uczniów ogółem zmniejszyła się w porównaniu do ubiegłego roku o 67 uczniów a w stosunku do dwóch lat temu o 241 uczniów. Niż demograficzny jest bardzo odczuwalny. Największy spadek obserwujemy w II Liceum Ogólnokształcącym tj. o 50 uczniów mniej niż w roku poprzednim. Jedynie w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu stan uczniów zwiększył się o 14 osób.

 

Nie skutkuje to jeszcze brakiem pracy dla nauczycieli mianowanych i  dyplomowanych. Maleje natomiast zatrudnienie nauczycieli posiadających uprawnienia emerytalne i liczba godzin nadliczbowych. Nie zatrudnia się nowych nauczycieli. Środki finansowe określone w planach finansowych szkół i placówek zabezpieczają bieżące funkcjonowanie do końca roku 2011.

Uruchomiony został jeden nowy kierunek nauczania w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych tj. mechanik pojazdów samochodowych.

Stan techniczny budynków edukacyjnych (zewnętrznej bryły) jest na ogół już dobry (z wyjątkiem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego, Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych, domków kempingowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie, budynków gospodarczych w Bogacku Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, również budynek szkoły II Liceum Ogólnokształcącego coraz natarczywiej domaga się remontu).

Nie ma już problemu z zapewnieniem wymaganej temperatury w pomieszczeniach i wymaganego przepisami natężenia oświetlenia.

Ale jeszcze w złym stanie są w wielu budynkach instalacje wewnętrzne elektryczne, grzewcze i wodno-kanalizacyjne (I LO, internaty, ZSZ). Potrzebne są również remonty wnętrz szkół i placówek, w tym usunięcie materiałów niebezpiecznych podczas pożaru.

Żadna ze szkół nie posiada kompleksowych rozwiązań przełamujących bariery architektoniczne.

Stan sanitarny, bhp i przeciwpożarowy we wszystkich szkołach i placówkach jest zadowalający i umożliwiał rozpoczęcie roku szkolnego.

W ubiegłym roku szkolnym gruntownie zmodernizowano budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku podczas realizacji projektu „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.  [kliknij tutaj]   [i tutaj]

Ponadto zmodernizowano zewnętrzne obiekty sportowe przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”. Powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m, na którym znajdują się po dwa pola do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz po jednym polu do piłki ręcznej i tenisa. Uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu część zajęć wychowania fizycznego mogą odbywać już na nowym obiekcie. [zobacz]

Obecnie, szkoła dysponuje również pełnowymiarową salą sportową wybudowaną w 2010 r. w ramach projektu „Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska”. [zobacz]

Dzięki tym inwestycjom młodzież szkolna może korzystać z nowoczesnych obiektów, co powinno przełożyć się na jakość kształcenia.

W zeszłym roku wybudowano również parking przed salą sportową ZSKŚiA, a jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia posesji szkoły.

W tym roku szkolnym generalną modernizację przejdzie budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zostanie również zakończony remont dachu na Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: „Przygotowanie szkół i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013”, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Giżycko, sierpień 2012 r.

 

Bardzo Nowy Rok szkolny 2012/2013

W rozpoczętym roku szkolnym na uczniów, którzy zapukali do klas pierwszych czeka szereg nowości przygotowanych głównie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczniowie wszystkich szkół klas pierwszych muszą mieć zapewnioną minimalną liczbę godzin z danego przedmiotu, określoną w nowej tzw. podstawie programowej. Zatem nie jest to określenie np. 4 godzin języka polskiego w tygodniu, ale np. 300 godzin w ciągu roku  szkolnego. Dyrektorzy szkół, mają tak organizować zajęcia szkolne, by ten wymóg był zrealizowany. Ta minimalna liczba godzin nie jest bardzo wyśrubowana, można ją osiągnąć w ciągu 30 tygodniu nauki w roku szkolnym, niemniej mniej godzin będzie się uczniom „urywało”, a nauczycielom jeżeli zdarzy się choroba lub wyjazd służbowy będą „odrabiać” niezrealizowane podczas tych obecności godziny lekcyjne.  Z większą ostrożnością dyrektorzy szkół będą podchodzić do wycieczek, zawodów sportowych i innych wydarzeń rozwijających ucznia, ale nie związanych bezpośrednio z nauką w szkole. Zmiany te są kontynuacją „reformy programowej” trwającej wcześniej w szkole podstawowej i gimnazjum. Zatem, w większym stopniu jest to nowość dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych niż dla uczniów.

Przedmioty ogólnokształcące w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych są kontynuacją nauki w gimnazjum. Pod względem programowym jest to klasa czwarta gimnazjum. I tak z historii, uczniowie aktualnych klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naukę nie zaczynają od starożytności. Wg. Ministerstwa Edukacji Narodowej  tej epoki nauczyli się wystarczająco w Gimnazjum, w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kończą cykl nauki historii rozpoczęty w gimnazjum – drugą wojną światową i czasami współczesnymi. W klasach następnych los tego przedmiotu będzie zależał od wyboru przez ucznia dalszej drogi naukowej. W liceum ogólnokształcącym będzie mógł go pogłębiać lub utrwalać.  Dodam, że egzamin maturalny będzie obejmował  cały zakres nauczania  przedmiotów.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą uczęszczali do tej szkoły przez trzy lata, czyli tak jak uczniowie liceum ogólnokształcącego. Do pracy pójdą zatem statystycznie później. W szkołach zawodowych (czyli w technikum, zasadniczej szkole zawodowej, szkole policealnej) wprowadzono obowiązek realizacji większej liczby zajęć realizowanych w formie praktycznej. W tej sytuacji zmodernizowane centrum kształcenia praktycznego i inne pracownie zawodowe oraz współpraca z przedsiębiorcami są bardzo potrzebne.

Zmienia się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W każdym zawodzie wyróżniono kilka takich kwalifikacji. Np. technik budownictwa może uzyskać następujące kwalifikacje: montaż konstrukcji budowlanych, wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,  wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Egzaminy potwierdzające te kwalifikacje uczeń będzie mógł zdawać od klasy drugiej do ferii zimowych w klasie czwartej. W technikum, ostatnie tygodnie są w roku szkolnym w klasie programowo najwyższej będą przeznaczone na przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu, który będzie miał formę praktyczną, uczeń uzyska uprawnienia (przynajmniej formalne) do wykonywania tych zadań zawodowych, w których  potwierdzi kwalifikacje.

Z innych nowości – nie będzie  technikum i liceum ogólnokształcącego po zasadniczej szkole zawodowej (oczywiście aktualni uczniowie tych szkół kontynuują naukę na starych „zasadach”, ale za to absolwenci „nowych” szkół zasadniczych będą mogli rozpoczynać naukę w liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej. Nie ma również zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych.

Ale jest za to  system kursów kwalifikacyjnych finansowany przez państwo, w którym każdy może zdobyć potrzebne sobie kwalifikacje zawodowe. Dotyczy to wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Mogą to być również uczniowie liceów ogólnokształcących, techników uczących się innych specjalności. W powiecie giżyckim kursy kwalifikacyjne będzie organizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z tą placówką podając swoje życzenia. Gdy uzbiera się grupa 20 – osobowa w danej kwalifikacji, dyrektor tej placówki zorganizuje odpowiedni kurs kwalifikacyjny.   

 
Tekst: Kazimierz Ambroziak, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku