Podsumowanie projektu „Twoja Szansa”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku zakończyło realizację projektu „Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projektem objęto 29 osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu giżyckiego, z zachowaniem zasady równości szans. 

Celem projektu był wzrost mobilności i aktywności osób niepełnosprawnych, a także poprawa kompetencji życiowych oraz rozwinięcie umiejętności społecznych oraz wyrównanie szans społeczno – zawodowych.

W ramach realizowanego projektu, beneficjenci uczestniczyli w treningu umiejętności społecznych, wykładzie zdrowotnym, konferencji dot. problemów osób z zaburzeniami psychicznymi,  warsztatach z doradztwa zawodowego oraz wizytach studyjnych w zakresie zapoznania się z infrastrukturą socjalną i rynkiem pracy. Beneficjenci projektu byli współorganizatorami imprezy Biegi Rodzinne, a także brali udział w imprezach na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Na przełomie sierpnia i  września wzięli udział w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Jastrzębiej Górze.

Z 29 osobowej grupy beneficjentów, przy współpracy z partnerem projektu – Powiatowym Urzędem Pracy – 4 osoby ukończyły kurs pracownik biurowy z elementami kadr i płac, 4 osoby kurs sprzedawca z kasą fiskalną,  1 osoba kurs Obsługa księgowa firm z wykorzystaniem programu Płatnik oraz Symfonia, ponadto 12 osób ukończyło kurs komputerowy, zaś 10 osób warsztaty ceramiczne.

Realizator projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Smętka 5
11-500 Giżycko

Partner projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko