Podsumowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”

Powiat Giżycki w terminie 2018-06-29 – 2019-11-15 realizował projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna” Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych” Wartość projektu 3 342 427,81 PLN, w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej 2 150 720,20 PLN.
Głównym celem projektu było zwiększenie wydajności energetycznej trzech budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego oraz poprawa stanu technicznego budynków:
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego i budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego na terenie Giżycka. W ramach modernizacji zostało wykonane ocieplenie budynków z zastosowaniem technologii ocieplania od wewnątrz z uwagi na zalecenia konserwatora zabytków, został zakończony proces wymiany okien i drzwi, w budynku pierwszym również wymiana oświetlenia na energooszczędne. We wszystkich budynkach nastąpiła modernizacja systemów grzewczych przy zachowaniu dotychczasowych źródeł energii tj. miejskiej sieci grzewczej i lokalnej kotłowni gazowej, zainstalowano system zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK z monitorowaniem mikroklimatu oraz modernizacja wytwarzania c.w.u, przy czym w dwóch budynkach z zastosowaniem OZE w postaci pomp ciepła typu powietrze woda. Dokonane modernizacje zostały wykonywane w oparciu o audyty energetyczne. Modernizacja wszystkich budynków wynikała z lokalnej strategii niskoemisyjnej oraz z lokalnego Programu rewitalizacji. Wykonane usprawnienia energetyczne pozwolą na uzyskanie we wszystkich budynkach oszczędność dostarczanej energii, co spowoduje zmniejszenia spalania paliw kopalnych, zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz gazów cieplarnianych. Działaniom związanym z termomodernizacją towarzyszyły działania na rzecz poprawy stanu technicznego budynków, przystosowania do zmian klimatu, zrealizowania zadań związanych z ochroną zabytków oraz dostosowania tych budynków do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Roboty budowlane zostały uzupełnione zakupami sprzętu, t.j: mierniki wraz z oprogramowaniem do monitorowania mikroklimatu (34 szt). umieszczono w salach gimnastycznych i pomieszczeniach do nauki, jako części systemu zarządzania energią w oparciu o technologie TIK; System tour dla słabosłyszących (2 zestawy) pozwalający uczniowi słabosłyszącemu odebrać wszystkie informacje głosowe przekazywane przez nauczyciela; Program powiększająco-udźwiękowiający (2 szt), który powiększa informacje wyświetlane na ekranie komputera i może je odczytać; Powiększalnik tekstu i obrazu (6 szt); Klawiatura do komputera dla słabowidzących (4 szt) i działaniami edukacyjnymi na rzecz użytkowników pozwalającymi w pełni wykorzystać możliwości infrastrukturalne i sprzętowe, szkoleniami dla nauczycieli i osób z administracji Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku z zakresu znaczenia oszczędności energii i właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach do nauki dla zdrowia uczniów i nauczycieli oraz efektów nauki/uczenia się oraz umiejętności programowania i kontrolowania mikroklimatu oraz dla nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku z zakresu metodyki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów niepełnosprawnych.