Podziękowania dla Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

IMG_270727 października br. odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji (2015-2017). Podczas spotkania członkowie Rady otrzymali z rąk Starosty Giżyckiego Wacława Strażewicza podziękowania za aktywny udział i zaangażowanie w pracę Rady.

Przypomnijmy, że Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Tworzyło ją 12 osób, w tym 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku, 4 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku oraz 6 przedstawicieli sektora pozarządowego.

Członkami Powiatowej Rady byli:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Alicja Kropiewnicka – przedstawicielka Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” z siedzibą w Wydminach,
 2. Piotr Krzewiński – przedstawiciel Stowarzyszenia „Kochamy Mazury” z siedzibą w Sulimach;
 3. Teresa Piątek – przedstawicielka Fundacji PozytywArt z siedzibą w Rynie;
 4. Anna Julianna Górska – przedstawicielka Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” z siedzibą w Giżycku;
 5. Sylwia Anna Limanowska – przedstawicielka Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury” z siedzibą w Giżycku;
 6. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie z siedzibą w Giżycku.

2) przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Ewa Ostrowska
 2. Jacek Łożyński (29.10.2015 r. – 19.09.2016 r. )
 3. Anna Skrypoczka (17.10.2016 r. – 28.10.2017 r.)

3) przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta Giżycki,
 2. Ryszard Należyty – Zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku,
 3. Kamila Gaińska-Wójcik – pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku,
 4. Zbigniew Piestrzyński (29.10.2015 r. – 27.10.2016 r.) – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,
 5. Justyna Barczak (27.10.2016 r. – 28.10.2017 r.) – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

W czasie dwuletniej kadencji Powiatowej Rady odbyło się 16 posiedzeń.

W I kadencji Powiatowa Rada m.in.:

 • uchwaliła „Regulaminu pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego”,
 • przyjęła „Ramowy Plan Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2017 r.”,
 • przyjęła katalog dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2017 r.
 • opiniowała projekty uchwał w sprawie dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017,
 • podjęła stanowisko w sprawie wniosku Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • wypracowała propozycje zmian do uchwały Rady Powiatu w Giżycku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.

Członkowie Powiatowej Rady brali udział w:

 • posiedzeniu Zespołu konsultacyjnego ds. oceny zadań zaproponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe na 2017 rok (w ramach ankiety „Mapa aktywności organizacji pozarządowych powiatu giżyckiego”);
 • posiedzeniach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert;
 • III Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie – 02.12.2016 r.
 • spotkaniu w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa – 28.07.2017 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji (2015-2017) – POBIERZ


16 października br. Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji.

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe posiadające siedzibę rejestrową, koło lub oddział na terenie powiatu giżyckiego. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 15.00.