Pomoc osobom niepełnosprawnym

ADRESACI PROGRAMU MODUŁ III

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI

1. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

2. uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

3. podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

4. podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

5. uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

 6. pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7. pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

UPRAWNIENI DO PROGRAMU PODOPIECZNI SZKÓŁ SPECJALNYCH TO:

1.Pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

2.Pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo Oświatowe

Wyjaśnienie PFRON:

1.Katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu został wskazany w przyjętych przez Zarząd PFRON „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Jest to katalog zamknięty – Niepubliczne Zespoły Oświatowe  nie zostały wymienione  w tym katalogu. Należy jednakże pamiętać, iż ze wsparcia w Module III  mogą korzystać pełnoletni
(od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być organizowane m.in. w szkołach specjalnych.

2.  Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w zał. do Uchwały Zarządu PFRON nr 29/2020 z dnia 01-07-2020 r Rozdz. III ust. 6 pkt 7 „ Kierunki działań oraz warunki brzegowe  obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pomoc skierowana jest do osób pełnoletnich ( 18 do 24 roku życia ) będących wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, oraz specjalnych ośrodków wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe ( Dz.U z 2019 r poz. 1148 ze zm.)Tym samym ta forma pomocy nie jest przewidziana dla osób w wieku poniżej 18 lat – wychowanków SOSW.

Niepełnoletnie osoby niepełnosprawne obejmuje następujący punkt katalogu placówek:

1.Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej

2.Podopieczni placówek rehabilitacyjnych których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

WYJAŚNIENIE DOT. UCZESTNIKÓW WTZ MIESZKAJĄCYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ:

Pomoc w ramach Modułu III udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych
z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Zatem, osoby, które mają zapewnioną stałą opiekę poprzez inne funkcjonujące aktualnie placówki (np. domy pomocy społecznej) nie są adresatami Modułu III programu.

Ważne!!! – warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Zatem korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.