Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

1 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Giżycku w 2013r., w którym obok Członków PRZ uczestniczyli: Starosta Giżycki p. M. Drzażdżewski, Wicestarosta p. W. Strażewicz, Dyrektor PUP p. A. Skass wraz z Kierownikami poszczególnych Działów urzędu.

Starosta Giżycki wręczył powołania na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia: p.Małgorzacie Jasińskiej, p. Andrzejowi Suszczyńskiemu oraz p. Zdzisławowi Szyszko, a Członkom PRZ uczestniczącym w szkoleniu „Rola i zadania Powiatowej Rady Zatrudnienia w świetle nowelizacji rozporządzenia dotyczącego standardów usług rynku pracy” Przewodnicząca PRZ p. M. Dolecka wręczyła zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku w 2012 roku przedstawiła Zastępca Dyrektora PUP, Beata Fydrych. Sprawozdanie zawierało informację o wielkości środków finansowych, będący w dyspozycji urzędu na poszczególne zadania, wykaz projektów realizowanych w 2012 roku. Ponadto omówione zostały formy aktywizacji stosowane przez urząd w roku ubiegłym (liczba skierowanych do poszczególnych działań osób bezrobotnych, wydatkowane kwoty, efektywność oraz koszty aktywizacji i utworzenia stanowisk pracy).

Dyrektor PUP p. Anna Skass przedstawiła wykorzystanie środków będących w dyspozycji PUP w 2012 roku. Limit środków FP na 2012r. wyniósł 4 571 300,00 zl. Efektywność ich wydatkowania na poszczególne formy aktywizacji przedstawiała się następująco:

    refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 100%
    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 100%
    prace interwencyjne – 90%
    staż – 68%
    szkolenia – 59%
    roboty publiczne – 48%
    przygotowanie zawodowe dorosłych – 25%
    prace społecznie uzyteczne – 10%

Następnie Dyrektor PUP przedstawiła założenia polityki wydatkowania środków Funduszu Pracy w 2013 roku, w których  zaproponowała między innymi szersze stosowanie prac interwencyjnych poprzez 12-miesięczną refundację i wypłatę premii pracodawcom, co w konsekwencji mogłoby być alternatywą dla organizowanych staży.

Ustalono, iż zaopiniowanie Polityki wydatkowania środków Funduszu Pracy w 2013 roku w zaproponowanej formie dopuszcza zmianę proponowanego podziału w przypadku podjęcia decyzji o organizowaniu przygotowania zawodowego dorosłych w 2013 roku. Powiatowa Rada Zatrudnienia wyraziła pozytywną opinię o proponowanych zasadach aktywizacji osób bezrobotnych w 2013.

Na zakończenie posiedzenia PRZ p. Krystyna Janik zapoznała zebranych z ofertą Stowarzyszenia Bezrobotnych Jesteś- My w Giżycku, które realizuje projekt „Turystyka alternatywna, hotelarstwo i catering” w ramach  zwiększania mobilności zawodowej osób starszych z Giżycka i okolic.

 

Tekst i fotografie: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku