Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

17 listopada br. odbyło się Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Giżycku, z udziałem zaproszonych gości – Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu giżyckiego. Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Giżycki wręczył powołanie na Członka Powiatowej Rady Zatrudnienia pani Zofii Matyjasek, zgłoszonej przez Warmińsko –Mazurską Izbę Rolniczą. 

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w odniesieniu do absolwentów kończących naukę w szkołach w 2010 roku.  Wprowadzenia do dyskusji dokonała Dyrektor PUP, p. Anna Skass, która przedstawiła cel spotkania oraz zaproponowała zebranym czynny udział w omawianiu przedstawianego materiału. Temat zaprezentował Główny specjalista ds. informatyzacji i statystyki PUP  w Giżycku, p. Roman Żmijewski. Prowadzący przedstawił zebranym, jakie są założenia prowadzonego przez urząd pracy monitoringu zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne oraz metodologię sporządzanego cyklicznie „Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych”. Zaprezentowane zostały wyniki rankingu dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu giżyckiego. Omówiona została definicja absolwenta w urzędzie pracy, która odnosi się do osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki oraz fakt, iż badania monitoringu dotyczą sytuacji w konkretnym momencie, tj. ilość ofert pracy będących w dyspozycji urzędu w badanym okresie i liczba osób bezrobotnych posiadających zawód zarejestrowanych w pup w tym czasie. Wyjaśnia to np. nadwyżkę zawodu technika hotelarstwa w powiecie giżyckim w drugim półroczu – brak jest ofert pracy w związku z już zakończoną rekrutacją po rozpoczęciu sezonu turystycznego i następuje napływ do ewidencji absolwentów po zakończeniu roku szkolnego. Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Giżycku p. Urszula Knyps – Dawidowicz zwróciła uwagę, że przed zakończeniem roku szkolnego, informacje o wolnych miejscach pracy w branży turystycznej wpływają bezpośrednio do szkoły. Absolwenci zainteresowani podjęciem pracy nie muszą rejestrować się w urzędzie, często od razu podejmują zatrudnienie. Starosta Giżycki, p. Mirosław Drzażdżewski zwrócił uwagę, że dokonana analiza nie odnosi się do rzeczywistej sytuacji absolwentów szkół powiatu giżyckiego na rynku pracy, ale przedstawia jedynie ich sytuację w oparciu o dane zgromadzone w urzędzie pracy. Dyrektorzy potwierdzili, iż mają wiedzę o dużej liczbie absolwentów, którzy kontynuują edukację w formie studiów zaocznych, pozostając jednocześnie w ewidencji osób bezrobotnych, np. absolwenci techników ekonomicznych. Dyrektor Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, p. Cezary Piórkowski zwrócił uwagę na fakt, iż absolwentami szkoły którą reprezentuje, w ponad połowie  są mieszkańcy innych powiatów. Potwierdził, iż znaczna część młodzieży bezpośrednio  po szkole rozpoczyna studia, uzyskuje zatrudnienie oraz podzielił się własnymi obserwacjami, iż w zawodzie ratownika medycznego zatrudnienie zdecydowanie łatwiej uzyskują mężczyźni. Dyrektorzy szkół potwierdzili, iż nie ma przeszkód, poza zawodami medycznymi, aby osoby, które nie zdają egzaminów zawodowych podejmowały zatrudnienie zgodnie   z posiadanym wykształceniem. Pracodawcy często pomagają zatrudnianym absolwentom  w uzyskiwaniu wymaganych uprawnień.

Dyrektor Skass poinformowała dyrektorów szkół o wnioskach z cyklu dotychczas przeprowadzonych konferencji z udziałem przedsiębiorców z powiatu. Pracodawcy swoje problemy kadrowe tłumaczą niskim poziomem kształcenia, brakiem przygotowania praktycznego absolwentów oraz niskim poziomem motywacji młodzieży. W konfrontacji ww. wniosków z dyrektorami szkół wspólnie ustalono, iż:

  • niezbędny jest dostęp uczniów do poradnictwa zawodowego od gimnazjum, w celu uniknięcia przypadkowości w wyborze zawodu, problem został zauważony również w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku, pośredniczącym w organizowaniu stanowisk praktycznej nauki zawodu;
  • szkoły na terenie powiatu nie kształcą w zawodach nadwyżkowych, istnienie każdego kierunku uzależnione jest od zainteresowania młodzieży, należy skupić się indywidualnie nad problemami poszczególnych uczniów, którzy mogą mieć problemy z wejściem na rynek pracy;
  • w szkolnictwie zawodowym najważniejsze jest przygotowanie praktyczne, należy zmienić postawy pracodawców, aby od początku kształcenia praktycznego umożliwiali uczniom faktyczne wykonywanie czynności na stanowisku pracy;
  • nauka przedsiębiorczości powinna mieć na celu wyrobienie konkretnej postawy, a nie zmierzać tylko do przygotowania do zdania teoretycznego egzaminu.

Następnie Z-ca Dyrektora PUP p. Beata Fydrych przedstawiła aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy. Skupiając szczególną uwagę na stale powiększającym się udziale kobiet i osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych.

Wydatkowanie środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację bezrobotnych w 2011r. przedstawiła Dyrektor PUP Pani Anna Skass, która przedstawiła propozycję zmian w realizowanym planie wydatków w celu pełnego wykorzystania przyznanych w br. środków Funduszu Pracy. Przedstawiona propozycja została zaakceptowana przez członków PRZ.

Na zakończenie posiedzenia PRZ zaopiniowała pozytywnie wniosek Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im KEN w Giżycku w sprawie otwarcia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych w roku szkolnym 2012/2013.