Posiedzenie XL Sesji Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XL Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Prezentacja założeń nowego modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  na szczeblu powiatu – wystąpienie eksperta z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
3.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXXIX sesji z dnia 25 kwietnia  2014 r.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
7.    Informacja  o realizacji zadań w sprawie planów i realizacji inwestycji oraz remontów w powiatowych obiektach edukacyjnych.
8.    Informacja o funkcjonowaniu Domu Św. Faustyny (współpraca z Caritasem).
9.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie    przyjęcia programu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2014.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia Zespołu Placówek  Oświatowych pod nazwą Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014 – 2029.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie sesji.