Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

 

Program Zarządu:

1. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2012 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia
2. Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
3. Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniu chronionym
5. Uchwała  Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w hostelu
6. Uchwała Rady Powiatu w sprawie podwyższenia minimalnych wysokości wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka działającym na podstawie umów zawartych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
7. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały o Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie  Giżycki na lata 2011-2018.
8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie  wyrażenia  opinii o zmianie  kategorii drogi  gminnej w Powiecie Ełckim (dotyczy miasta Ełk).
9. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie  wyrażenia  opinii o zmianie  kategorii drogi  gminnej w Powiecie Ełckim (dotyczy gminy Prostki).
10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie  wyrażenia  opinii o zmianie  kategorii drogi  gminnej w Powiecie Ełckim (dotyczy gminy Stare Juchy).
11. Postanowienie Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu zabudowy usług turystycznych zawartych między: jez. Kisajno, jez. Tajty, ul. Moniuszki  a zachodnią  granicą działki 340/13 w Giżycku.
12. Uchwały finansowe
13. Informacja dyrektora SPZOZ o sytuacji finansowej  szpitala  oraz  realizacja programu naprawczego jednostki (materiał na sesję Rady Powiatu).
14. Sprawy różne (stanowisko Rady)