Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

 

11 czerwiec 2012 r.; godz. 9:00

Program:

1.        Uchwała  Rady Powiatu  w Giżycku w sprawie  określenia  szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie  z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  lub odstąpienia  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  w pieczy  zastępczej.
2.        Uchwała Rady Powiatu  w Giżycku w sprawie przyjęcia „ Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu  giżyckiego  na lata 2012-2014”.
3.        Wniosek  o środki na zakup samochodu na potrzeby Placówki Rodzinnej w Zelkach.
4.        Uchwała  Rady Powiatu w Giżycku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru  obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko  kierownicze.
5.        Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie powierzenia  stanowiska  dyrektora SOSW  w Giżycku.
6.        Uchwała Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika   z przystanków komunikacyjnych lub dworca, których właścicielem         albo zarządzającym jest Powiat Giżycki
7.        Uchwała Rady Powiatu w Giżycku w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworca których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Giżycki.
8.        Uchwała Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie  zasad gospodarowania  składnikami  rzeczowymi  majątku  ruchomego, w  którym wyposażone są  jednostki organizacyjne  Powiatu  Giżyckiego.
9.        Protokoły  z przetargu na najem lokalu użytkowego na ul. Staszica 13 i  ze zbycia  nieruchomości  w Jagodnem Wielkim,
10.       
1)    Uchwała Rady Powiatu w Giżycku  w sprawie  statutu SPZOZ w Giżycku,
2)    Realizacja programu naprawczego jednostki (materiał na sesję Rady Powiatu).
11.   Uchwały finansowe
12.   Rejestr uchwał  Rady Powiatu  SESJI XVIII  – do wykonania.
13.   Sprawy różne