Posiedzenie Zarzadu Powiatu w Giżycku

 

 

Termin: 25 styczeń 2012 r.; godz. 09:00

Program:

1.
• Wszczęcie procedury konkursowej zlecającej zadanie publiczne w formie wsparcia p.n. „Organizacja i prowadzenie  terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”- akceptacja ogłoszenia.
• Wniosek PCPR o akceptację przekazania mienia powiatu w formie użyczenia Caritas Diecezji Ełckiej

2.
• Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.
• Informacja w sprawie sytuacji finansowej jednostki po rozpoczęciu realizacji nowych zadań związanych z opieką osób somatycznie chorych.

3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku.

4. Wszczęcie procedury konkursowej zlecającej zadanie publiczne w formie wsparcia (grantów) na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem oraz kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

5. Uchwała Rady Powiatu (projekt) w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków przyznawania pomocy zdrowotnej  nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego.

6.       
• Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
• Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Zatwierdzenie protokołu z przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Jagodne Wielkie.

8. Wniosek Zarządu Powiatu o przeprowadzenie postępowania wymiennego gruntów rolnych pomiędzy Powiatem Giżyckim i Skarbem Państwa reprezentowanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

9. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron na najem części powierzchni użytkowej na instalację automatu  kawowego i kolejny wniosek na wynajęcie tej powierzchni innemu podmiotowi w budynku przy Boh. Westerplatte 4.

10. Uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie wskazania powiatowych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytów po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny.

11. Uchwała Rady Powiatu (projekt) w sprawie  uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2014.

12. Uchwały finansowe; Umowa o przekazaniu dotacji na funkcjonowanie Biura Regionalnego W. W-M w Brukseli.

13. Sprawy różne