Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

Termin i miejsce: 28.12.2011 r.; gabinet Starosty; godz.: 8:00

Porządek dzienny posiedzenia:

1. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie  przystąpienia do projektu  pn. „Uczmy się od siebie”.
2. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wspólne praktyki współpracy i przedsiębiorczości  w regionie  przygranicznym”.
3. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie  ustalenia  dotacji  na 2012 rok  udzielanych szkołom niepublicznym  dla dorosłych  o uprawnieniach  szkoły  publicznej  w  przeliczeniu  na jednego ucznia.
4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego  SPZOZ w Giżycku  za 2011 rok.
5. Wniosek   o rozwiązanie za porozumieniem stron dotychczasowej umowy najmu lokalu przy ul. Boh. Westerplatte 4  i nawiązanie nowej.
6. Postanowienie  w sprawie  uzgodnienia  projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Giżycko  w obrębie  geodezyjnym  Sterławki  Małe  – działka 42.
7. Uchwała finansowa  Zarządu Powiatu
8. Sprawy różne