Poszukiwane lokalne organizacje partnerskie

Od grudnia 2014 r. realizowany jest w Polsce Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). PO PŻ jest realizowany w cyklu rocznym, w ramach odrębnych podprogramów. Obecnie trwający Podprogram 2015 jest realizowany w okresie od maja 2015 do kwietnia 2016 r.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Poza pomocą żywnościową osoby najbardziej potrzebujące mogą uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach towarzyszących – warsztatach , m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu, jak również w innych działaniach prowadzących do zwiększenia samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a co za tym idzie – służących włączeniu społecznemu odbiorców końcowych.

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za realizację zadań Instytucji Pośredniczącej (IP) odpowiada Agencja Rynku Rolnego.

Za dystrybucję produktów żywnościowych odpowiadają w ramach Podprogramu 2015 trzy ogólnopolskie organizacje partnerskie (OPO) wyłonione w konkursie – Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż.

Za dystrybucję na poziomie regionalnym odpowiadają regionalne organizację partnerskie (OPR), a na poziomie lokalnym, odbiorcom końcowym żywność wydają lokalne organizacje partnerskie (OPL).

Organizacjami partnerskimi mogą być organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Włączenie nowych organizacji partnerskich pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób potrzebujących, które spełniają kryteria kwalifikowania, ale do których pomoc obecnie nie dociera ze względu na istniejące luki w sieci dystrybucji.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   [POBIERZ]