Powiat Giżycki kontynuuje przebudowę Alei 1 Maja w Giżycku

W dniu 15.02.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Giżycku podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa /rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku”. Wykonawcą zadania jest giżyckie konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko oraz Partner: Mazurskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Kruklin 40, 11-500 Giżycko.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od Komendy Powiatowej Policji do Hotelu Wodnik, o długości 695,6 m. Zakres prac obejmować będzie: korektę geometrii łuków poziomych i pionowych drogi powiatowej (al. 1 Maja), rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę ścieżki rowerowej na całej długości, budowę i rozbudowę chodników, zatok autobusowych, zatok postojowych, miejsc dostępu do drogi – zjazdów indywidualnych, publicznych, rozbudowę systemu odwodnienia – przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą: sieci wodociągowej, teletechnicznej ­ kanalizacji sanitarnej, ­ elektroenergetycznej kablowej, ­ gazowej, wycinkę zieleni i nasadzenia zastępcze, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), regulację wysokościową pozostałej infrastruktury.

Termin realizacji zadania do 300 dni od daty zawarcia umowy tj. do 13 grudnia 2022 r. Wartość robót budowlanych: 9 679 485,18 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 025 000,00 zł.