Powiat Giżycki wspiera finansowo i rzeczowo Miasto Giżycko z przeznaczeniem na rozwój szpitala giżyckiego

Realizując zapisy umowy z dnia 09.12.2019 r. dotyczącej wsparcia rzeczowego i finansowego Gminy Miejskiej Giżycko przez Powiat Giżycki z przeznaczeniem tej pomocy na wykonywanie zadań medycznych (przez Giżycką Ochronę Zdrowia Sp. z o.o. prowadzącą szpital giżycki), Powiat Giżycki podpisał w dniu 01.10.2020 r. umowy na udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej.

W ramach pomocy rzeczowej Powiat Giżycki przekazał Gminie Miejskiej Giżycko sprzęt oraz aparaturę medyczną i wyposażenie o wartości księgowej 2.135.191,85 zł, w tym:
– środki trwałe w ilości 477 sztuk,
– wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie w ilości 7.010 sztuk.

Powiat Giżycki udzielił również pomocy finansowej (do zrealizowania jeszcze w 2020 r.) na łączną kwotę 1.946.000 zł, z przeznaczeniem na:
– zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia o wartości 1.500.000 zł,
– dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych w wysokości 316.000 zł,
– pokrycie kosztów zarządzania Giżycką Ochroną Zdrowia Sp. z o.o. w wysokości 130.000 zł.

W ramach planowanych zakupów inwestycyjnych ze środków Powiatu Giżyckiego w tym roku szpital nabędzie nowy ambulans ratunkowy z pełnym wyposażeniem, specjalistyczny sprzęt urologiczny, endoskopowy, kardiomonitory, wyposażenie centralnej sterylizatorni oraz bloku operacyjnego. Łącznie Powiat Giżycki na utworzenie (Powiat Giżycki przekazał wcześniej 3.000.000 zł) i prowadzenie Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. przeznaczył już wsparcie w wysokości 7.081.191,85 zł.

Powiat Giżycki do końca 2025 roku będzie corocznie dokonywał wsparcia Gminy Miejskiej Giżycko w zakresie pomocy finansowej na rzecz szpitala giżyckiego.

 

Fot. www.zozgiz.pl