Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

10 lutego 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Giżycku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu uczestniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, który wręczył akty powołania nowym członkom Rady. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady. Przewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy została Pani Beata Żmijewska (reprezentująca organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy) a Wiceprzewodniczącą Pani Katarzyna Rzeczycka (reprezentująca Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego).

Uczestnikom zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, PFRON oraz środków przewidzianych na zadania w ramach COVID-19 w 2020 roku. Wykorzystanie środków ogółem w 2020 r. z ww. źródeł finansowania osiągnęło poziom 96,15 %.

Członkowie PRRP zapoznani zostali także z podziałem środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na 2021 rok. Limit środków na 2021 r. wynosi 8.101.812,21 zł, w tym m.in.:

  • na prace interwencyjne – 1.305.384,80 zł
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1.375.000,00 zł
  • staże – 1.109.796,41 zł
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 875.000,00 zł
  • szkolenia – 175.000,00 zł
  • roboty publiczne – 795.000,00 zł
  • środki przeznaczone na wsparcie w ramach COVID-19 – 2.000.000,00 zł

Rady rynku pracy są gremiami opiniująco – doradczymi. Głównym celem Powiatowej Rady Rynku Pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.

Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

zdjęcie Powiatowa Rada Rynku Pracyzdjęcie Powiatowa Rada Rynku Pracyzdjęcie Powiatowa Rada Rynku Pracy

zdjęcie Powiatowa Rada Rynku Pracy