Pożyczki z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Na start”

logo w-m na start - KopiaStowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłeka” informuje o możliwości otrzymania pożyczki do 50.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki 0,5% a okres jej spłaty do 5 lat.

 

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ,,Warmińsko Mazurski Fundusz NA START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu osoby zainteresowane mogą otrzymać pożyczkę w wysokości

do 50 000 zł, na okres do 5 lat.

Oprocentowanie preferencyjne pożyczki wynosi ,,0,5%”

O pożyczkę ubiegać się mogą osoby które spełnią łącznie następujące kryteria:

 • są osobami fizycznymi, zamieszkującymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zameldowanymi na pobyt stały lub czasowy) na obszarze realizacji projektu – woj. Warmińsko-Mazurskie
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w KRS, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
 • zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji   Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 6.2, a także nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL,
 • nie widnieją w rejestrze prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej   InfoMonitor S.A oraz Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • złożą odpowiedni wniosek o pożyczkę wraz z wymaganą dokumentacją,
 • wniosą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki

 

 Pożyczka może zostać przeznaczona na cele:

 • obrotowe
 • inwestycyjne
 • obrotowo-inwestycyjne

Pożyczka będzie udzielana w szczególności na:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont  i modernizację budynków i budowli  produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt g Regulaminu/,
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
 • zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
 • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą przekroczyć 10 % wartości pożyczki,
 • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 Szczegóły na stronie internetowej www.mikropozyczki.screp.pl

Poniżej ulotka (kliknij, aby powiększyć zdjęcie):

 ulotka 1

ulotka 2