Profilaktyka raka szyjki macicy – konkurs zostanie ogłoszony w IV kwartale 2016 r.

unia_flaga_stockvaultW listopadzie 2016 roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. Konkurs będzie dotyczył profilaktyki raka szyjki macicy.

W grudniu 2015 r. zostały zatwierdzone Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze zdrowia. Zgodnie z zapisami 5 rozdziału Wytycznych działania w obszarze zdrowia prowadzone są w formule Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ), za wyjątkiem działań służących rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy, i jelita grubego oraz programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowanych do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników.

W świetle nowych Wytycznych nie ma więc obowiązku posiadania przez poszczególne samorządy własnych programów polityki zdrowotnej – odpowiednie programu zostaną opracowane przez samorząd województwa. Poszczególne gminy i powiaty będą jedynie realizatorami RPZ, wyłonionymi w ogłaszanych konkursach.