„Program Klub” – nowy projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki

MSiT_LOGOMinisterstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model pomocowego programu pn. „KLUB”, polegający na bezpośrednim wsparciu klubów sportowych. Zadanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego. Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 roku. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata. Wnioski można składać wyłącznie do 15 kwietnia.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury
organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji
sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy
lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego programu pn. „KLUB” znajdą Państwo w poniższym linku :

https://bip.msit.gov.pl/download/2/6432/ProgramKLUB.pdf