REALIZACJA PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2016 ROKU

logo pcpr Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku będąc Realizatorem programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III ogłasza nabór wniosków do w/w programu.

Wnioski proszę składać w terminie od 15 marca 2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku.

O dofinansowanie można się ubiegać w następujących obszarach wsparcia:

1. obszar B – likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

*Dot. urzędów , w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego

2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
4. obszar E* – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

*Realizatorem programu E jest Oddział terenowy PFRON

5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.:

1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;
4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6) w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G proszę składać u Realizatora programu, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pok. 5
Tel. 87 420-79-15

Procedury programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III znajdują się pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6314/Procedura.doc

Wnioski ( zał. nr 5 do procedur) do pobrania pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6335/Zalnr5doprocedur.doc

Jednostki zainteresowane programem prosimy o dokładne zapoznanie się z Zasadami dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G

http://www.pfron.org.pl/download/1/6321/Zalnr1doprocedur.doc

Prosimy również o zapoznanie się z wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami do wniosku!!!