Program Wyrównywania Różnic Między Regionami – realizacja w 2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że został uruchomiony Program Wyrównywania Różnic Między Regionami. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może (poza algorytmem) przekazywać środki realizatorom programu – jednostkom samorządu wojewódzkiego i powiatowego, przy czym największe wsparcie jest kierowane do powiatów leżących w podregionach o najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON ponadto informuje, że ww. program został zmieniony uchwałą nr 2/2012 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2012 roku (załącznik do nn. uchwały zawiera tekst jednolity programu).

Środki PFRON wykorzystywane będą na działania wyrównujące różnice między regionami, w tym w ramach:

Obszaru A na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. „Obiekt służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny” to obiekt budowlany, w którym udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.) przez:
a) organizację pozarządową ,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) uczelnię medyczną,
d) jednostkę administracji rządowej,
e) instytut badawczy.

Obszaru B na likwidację barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w zakładzie opieki zdrowotnej bądź placówce edukacyjnej, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Obszaru C na tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, tzn. spółdzielni socjalnych utworzonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz.651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej dwa lata na rzecz osób niepełnosprawnych wspólnie z:
a) innym powiatem lub gminą,
b) inną organizacją pozarządową działającą co najmniej dwa lata na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obszaru D na likwidację barier transportowych. Beneficjentami programu są:
a) organizacje pozarządowe,
b) gminy i powiaty,
c) spółdzielnie socjalne osób prawnych.

Obszaru E na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Obszaru F na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, gdzie na terenie powiatu brak jest wtz.

Obszaru G skierowanego do powiatów, które mogą wystąpić poza algorytmem o dodatkowe środki na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON uchwałą nr 89/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. przyjął do realizacji „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2012 roku”. W roku bieżącym decyzją Zarządu Funduszu realizowany będzie obszar A, B, C, D, E i G programu.

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego:
1) samorządy wojewódzkie – w obszarze A,
2) samorządy powiatowe – w obszarach B, C, D, E, i G.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON przeznaczonych na realizację każdego projektu na terenie powiatów woj. warmińsko – mazurskiego (Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 r.) w ramach programu:
w obszarze A, B, C, D nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji projektu, w obszarze E – wartość wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie zawartej w ramach Programu Operacyjnego.
w obszarze G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON w obszarze A, B, C, D i E znajdują się w Załączniku nr 1 do uchwały nr 89/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zgodnie z uchwałą nr 90/2012 Zarządu PFRON z 19 czerwca 2012 r., wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego wraz z opisami projektów, oraz wnioski o dofinansowanie projektów własnych samorządu składane są w Oddziale PFRON w terminie do dnia 31 lipca 2012 r.

Tekst aktualnej wersji programu, zgodnie z uchwałą nr 2/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r., procedur realizacji programu oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2012 r., przyjętych uchwałą nr 88/2012, 89/2012 oraz 90/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 roku, umieszczone są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Realizatorem programu w powiecie giżyckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z siedzibą przy ul. Smętka 5, tel. (87) 429-10-89 lub (87) 429-18-20.

Informacje i wnioski o dofinansowania w ramach w/w programu można pobrać w pok. 5 i 6 lub ze strony www.pcpr-gizycko.lo.pl

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Giżycku w pok. 5 i 6 do dnia 25.07.2012r.

W przypadku zmiany terminów określonych przez PFRON zostaniecie Państwo poinformowani – komunikaty na stronie internetowej www.pcpr-gizycko.lo.pl

 

OGŁOSZENIE [pobierz]