Projekt systemowy „TWOJA SZANSA” w 2012 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że zakończyła się realizacja projektu systemowego „Twoja Szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu w 2012 r. rekrutowano 15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu giżyckiego bez względu na stopień niepełnosprawności, rodzaj niepełnosprawności – w szczególności: osoby z upośledzeniem narządu ruchu (05-R), choroby układu oddechowego i krążenia (07-S) oraz inne choroby (11-1), nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, w wieku produkcyjnym tj. kobiety od 18 do 59 roku życia, mężczyźni od 18 do 64 roku życia. Rodzaj niepełnosprawności podany wg orzeczeń aktualnie wydawanych, w projekcie mogły brać udział osoby z wcześniejszymi orzeczeniami równorzędnymi. Ponadto w projekcie mogły brać udział osoby z innym rodzajem niepełnosprawności w przypadku gdy występowały u nich zaburzenia sprzężone.

Celem głównym projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej 15 osób niepełnosprawnych (w tym 53% kobiet i 47% mężczyzn) w wieku produkcyjnym z terenu powiatu giżyckiego w 2012 roku.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2012r. do 31.12.2012 roku. Okres realizacji umów indywidualnych zawartych z osobami niepełnosprawnymi: marzec – listopad 2012 rok, zakończenie realizacji umów i podsumowanie projektu nastąpiło 30.11.2012 roku.

Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach w zakresie treningu umiejętności społecznych oraz treningu interpersonalnym, w turnusie rehabilitacyjnym, w warsztatach z doradcą zawodowym, spotkaniu edukacyjnym na temat: „Ekonomia społeczna w praktyce”, w wizytach studyjnych w zakresie zapoznania się z infrastrukturą socjalną i rynku pracy. W ramach doradztwa zawodowego indywidualnego zostały opracowane Indywidualne Plany Działania. Ww. uczestniczyli przy współorganizacji imprezy odbywającej się rokrocznie w powiecie giżyckim tj. „Biegów Rodzinnych”. A także wg potrzeb korzystali z konsultacji psychologicznych.  

Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, który w 2012r. zrealizował 3 kursy dla uczestników projektu, tzn. 5 osób uczestniczyło w kursie komputerowym z obsługą plotera, 8 osób w kursie florystycznym i 1 osoba zrealizowała kurs ”Pracownik obsługi kadr i płac”.

Jeden uczestnik projektu z dniem 1 września 2012 roku podjął naukę w szkole policealnej.

 

Realizator Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Smętka 5,  11-500 Giżycko
Partner  Projektu: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gdańska 11,  11-500 Giżycko