Pomoc społeczna

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Kwota projektu ogółem: 331 388,00 PLN

Kwota dofinansowania: 331 388,00 PLN

Data złożenia wniosku:  31.07.2020

Okres realizacji: do 30.11.2020


LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ GMINY RYN

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Wyrównywanie różnic między regionami III

Kwota projektu ogółem: 133 115,00 PLN

Kwota dofinansowania: 90 000,00 PLN

Data złożenia wniosku: 05.02.2020


DOFIANSOWANIE DO ZAKUPU ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ Z ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ EPIDEMII KORONOWIRUSA

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej

Program: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Kwota projektu ogółem: 52 400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 41 920,00 PLN

Data złożenia wniosku:  24.04.2020 r.

Okres realizacji: do 31.12.2020 r.


„POMAGAJMY RAZEM”
ŁAGODZENIE SKUTKÓW PANDEMII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE JEJ NEGATYWNYM KONSEKWENCJOM, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRUPIE RYZYKA. ZAPLANOWANE WSPARCIE MA NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA PENSJONARIUSZY DPS

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Kwota projektu ogółem: 350 961,00 PLN

Kwota dofinansowania: 350 961,00 PLN

Data złożenia wniosku: 28.07.2020 r.

Okres realizacji: do 30.11.2020 r.