Rynek pracy

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (V)” /ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1

Kwota projektu ogółem: 1 694 739,83 PLN

Kwota dofinansowania: 1 694 739,83 PLN

Data złożenia wniosku:  06.02.2020

Okres realizacji: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (VI) / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Woj.W-M na lata 2014-2020; Oś 10: Regionalny rynek pracy; Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy  – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

Kwota projektu ogółem: 3 323 550,03 PLN

Kwota dofinansowania: 3 323 550,03 PLN

Data złożenia wniosku:  13-02-2020

Okres realizacji: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


WSPARCIE Z USTAWY Z DNIA 2.03.2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. NR 374) – COVID – 19

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Kwota projektu ogółem: 16.850.000 PLN

Kwota dofinansowania: 16.850.000 PLN

Data złożenia wniosku:  kwiecień 2020

Okres realizacji: od 9 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W REGIONACH WYSOKIEGO BEZROBOCIA. / ORGANIZACJA ROBÓT PUBLICZNYCH.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Kwota projektu ogółem: 248 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 248 000,00 PLN

Data złożenia wniosku:  lipiec 2020

Okres realizacji: od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.