Zdrowie

2

„INFORMATYZACJA SZPITALA GIŻYCKIEGO Sp. z o.o.”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Priorytet: Oś 3 „Cyfrowy Region” / Działanie 3.2 „E-zdrowie”

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 2527628,89 PLN

Kwota dofinansowania: 2139146,46 PLN

Planowane zakończenie realizacji: 31.05.2020 rok