Projekty w okresie trwałości

Okres trwałości projektu – z przepisów prawa warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt, wynika obowiązek utrzymania inwestycji przez okres 5 lat od dnia przekazania beneficjentowi płatności końcowej.

Interpretacja Ministerstwa w sprawie określenia okresu trwałości dla projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Interpretacja Ministra Zdrowia  


PROJEKTY DROGOWE

 1. Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku
 2. Remont sterówki mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku
 3. Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki koło miejscowości Brożówka (przebudowa drogi)
 4. Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow., w miejscowości Wężówka
 6. Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy
 8. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku
 9. Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy
 10. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 11. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka
 12. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1706N Konopki Wielkie – Talki – Ranty – Wydminy
 13. Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592
 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy
 15. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn – Stara Rudówka – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643
 16. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 17. Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie
 18. Remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy powiatu
 19. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych
 20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku
 21. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie
 22. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (w msc. Sołdany)
 23. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki
 24. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo
 25. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie
 26. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach
 27. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku
 28. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach
 29. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku
 30. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 1
 31. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 2
 32. Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791 N w m. Stara Rudówka
 33. Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku
 34. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych
 35. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych 2
 36. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych 3
 37. Remont dróg powiatowych nr 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem
 38. Remont drogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki – Wydminy
 39. Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km
 40. Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Doba – Guty o długości 1,2 km przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnego byłego obszaru PGR Doba
 41. Budowa chodnika w ciągu dr. pow. nr 1791 N w m. Stara Rudówka
 42. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na placu Grunwaldzkim i ulicy Warszawskiej w Giżycku
 43. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej w Wydminach
 44. Remont drogi powiatowej nr 1774N Jurkowo – Wolisko – dr. pow. nr 1746N na odcinku Jurkowo – Wolisko
 45. Remont obiektów inżynierskich

SPORT DLA WSZYSTKICH

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 1 262 113,75 PLN

Kwota dofinansowania: 1 072 796,65 PLN

Data złożenia wniosku: 03 lipiec 2020 r.

Okres realizacji: 01.01.2021-30.12.2022


PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kwota projektu ogółem: 423 101,35 PLN

Kwota dofinansowania: 395 352,55 PLN

Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022


SPORT WITHOUT BARRIERS / SPORT BEZ BARIER

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + Sport

Kwota projektu ogółem: 259 994,92 PLN

Kwota dofinansowania: 259 994,92 PLN


WSPÓŁPRACA SUKCESEM W TERAPII

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 230 162,83 PLN

Kwota dofinansowania: 195 638,37 PLN

Data złożenia wniosku: 30.09.2019

Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022


 

 

 

 

 

 


PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ ZWALCZANIE SKUTKÓW WYSTĄPIENIA COVID-19 NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kwota projektu ogółem: 564 775,00 PLN

Kwota dofinansowania: 536 475,00 PLN

Data złożenia wniosku:  31.08.2020

Okres realizacji: do 30.06.2021


 

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Kwota projektu ogółem: 331 388,00 PLN

Kwota dofinansowania: 331 388,00 PLN

Data złożenia wniosku:  31.07.2020

Okres realizacji: do 30.11.2020


LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ GMINY RYN

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Wyrównywanie różnic między regionami III

Kwota projektu ogółem: 133 115,00 PLN

Kwota dofinansowania: 90 000,00 PLN

Data złożenia wniosku: 05.02.2020


DOFIANSOWANIE DO ZAKUPU ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ Z ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ EPIDEMII KORONOWIRUSA

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej

Program: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Kwota projektu ogółem: 52 400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 41 920,00 PLN

Data złożenia wniosku:  24.04.2020 r.

Okres realizacji: do 31.12.2020 r.


„POMAGAJMY RAZEM”
ŁAGODZENIE SKUTKÓW PANDEMII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE JEJ NEGATYWNYM KONSEKWENCJOM, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRUPIE RYZYKA. ZAPLANOWANE WSPARCIE MA NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA PENSJONARIUSZY DPS

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Kwota projektu ogółem: 350 961,00 PLN

Kwota dofinansowania: 350 961,00 PLN

Data złożenia wniosku: 28.07.2020 r.

Okres realizacji: do 30.11.2020 r.


„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (V)” /ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1

Kwota projektu ogółem: 1 694 739,83 PLN

Kwota dofinansowania: 1 694 739,83 PLN

Data złożenia wniosku:  06.02.2020

Okres realizacji: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (VI) / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Woj.W-M na lata 2014-2020; Oś 10: Regionalny rynek pracy; Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy  – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

Kwota projektu ogółem: 3 323 550,03 PLN

Kwota dofinansowania: 3 323 550,03 PLN

Data złożenia wniosku:  13-02-2020

Okres realizacji: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


WSPARCIE Z USTAWY Z DNIA 2.03.2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. NR 374) – COVID – 19

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Kwota projektu ogółem: 16.850.000 PLN

Kwota dofinansowania: 16.850.000 PLN

Data złożenia wniosku:  kwiecień 2020

Okres realizacji: od 9 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W REGIONACH WYSOKIEGO BEZROBOCIA. / ORGANIZACJA ROBÓT PUBLICZNYCH.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Kwota projektu ogółem: 248 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 248 000,00 PLN

Data złożenia wniosku:  lipiec 2020

Okres realizacji: od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


 erasmus„NAJLEPSZE PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII – SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus + / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 333 997,37 PLN

Kwota dofinansowania: 333 997,37 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Uczestnicy projektu: 32 uczniów ZSZ
Cele projektu: podniesienie kompetencji zawodowych przez realizację 3 tyg. praktyk zawodowych w Hiszpanii


erasmus

„EFEKTYWNE STRATEGIE W EDUKACJI CZYTELNICZEJ UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Program: Erasmus + Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej KA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 836 105,08 PLN

Kwota dofinansowania: 836 105,08 PLN

Data złożenia wniosku: marzec 2019 r. / umowa wysłana do podpisania 24.09.2019 r.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Cel: Funkcjonowanie i rola bibliotek szkolnych w zwiększeniu poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży w partnerskich placówkach: Szkole Podstawowej w Rydzewie, Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku, ZSEiI w Giżycku oraz partnerskich placówkach na Litwie i Łotwie.

wartość całego projektu: 321.750,00 euro wartość projektu (po stronie PL) (dofinansowanie 100%) – 190.700 euro.


ŁAWECZKA KĘTRZYŃSKIEGO MIEJSCEM INTEGRACJI POKOLEŃ

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Fundacja Orlen

Kwota projektu ogółem: 10.000 PLN

Kwota dofinansowania: 10.000 PLN

Okres realizacji: od 1czerwca 2020 do 30 czerwca 2021


„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 6.110.500,00 PLN

Kwota dofinansowania:  5.174.719,25 PLN

Okres realizacji: 12.01.2017 – 31.10.2019 r.

—————————————————————————————————

erasmus

„PROFESIONALNE PRAKTYKI PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 311 316,48 PLN

Okres realizacji: 01.06.2017 rok

Data finansowego zakończenia projektu: 31.05.2019 rok


„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE ZAWODOWE”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kwota projektu ogółem: 330.073,04 PLN

Kwota dofinansowania:  330.073,04 PLN

Okres realizacji: 01.011.2018 – 31.03.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


erasmus„NOWOCZESNE PRAKTYKI ZAGRANICZNE FORMĄ PODWYŻSZENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM ORAZ ICH MOBILNOŚCI NA KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM RYNKU PRACY”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + / Sektor – Kształcenie i szkolenia zawodowe: Akcja 1. Mobilność edukacyjna Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 508 201,76 PLN

Kwota dofinansowania: 508 201,76 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

Okres realizacji: 30.09.2019 – 10.05.2020

Uczestnicy projektu: Uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku;
Cele projektu: Realizacja praktyk zawodowych;


„AKTYWNA TABLICA”

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Program: Aktywna Tablica Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kwota projektu ogółem: 17 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł

Data złożenia: 15.04.2019 r.


„POZNAJMY SIĘ PRZEZ SZTUKĘ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Kwota projektu ogółem: 56 200,87 zł

Kwota dofinansowania: 56 200,87 zł

Data złożenia: 18.03.2019 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Klasycznym Gimnazjum przy Uniwersytecie Lwowskim


„SPORT BEZ BARIER (SPORT WITHOUT BARRIERS)”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + Sport / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 259 994,92 zł

Kwota dofinansowania: 259 994,92 zł

Data złożenia: 02.04.2019


„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ GRANIC” – PRZEDSIĘBIORCZA EKOLOGIA

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Fundacja Wawel z rodziną

Kwota projektu ogółem: 6 172,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 172,00 zł

Data złożenia: 2019


„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI – ZAKĄTEK SPORTU, RELAKSU I SPOTKAŃ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Ministerstwo Sportu i Turystyki / Budżet państwa / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Kwota projektu ogółem: 50 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Data złożenia: 28.02.2019

Czas realizacji: 10.06.2019 – 10.10.2019


logo_PFRON_2011_r„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SOSW W GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 27.400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 12.370,62 PLN

Okres realizacji: styczeń – luty 2019 rok


logo_PFRON_2011_r„LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DPS WYDMINY”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 152 520,00 PLN

Kwota dofinansowania: 80 000,00 PLN


„ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 83.487,00 PLN

Kwota dofinansowania: 83.487,00 PLN


„LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DPS WYDMINY”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Źródło finansowania: PFRON / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 152 520,00 zł

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Data złożenia: 28.02.2019 r.

 

 

 


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 513.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 513.000,00 PLN

Okres realizacji: 15.06.2018 – 30.09.2019 rok


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 151.500,00 PLN

Kwota dofinansowania: 151.500,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 30.09.2019 rok


„DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU GIŻYCKIM SP. Z O.O.”

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 337.700,00 PLN

Kwota dofinansowania:  287.045,00 PLN

Data złożenia wniosku: 08.08.2018 rok

Termin zakończenia inwestycji: 30.06.2019 r.


erasmus„OD PRAKTYKI DO ZATRUDNIENIA – EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 270.323,19 PLN

Kwota dofinansowania:  270.323,19 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.05.2020


PROJEKTY DROGOWE 2020:


 

erasmus

„KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – KOMPETENTNY UCZEŃ”

 

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Erasmus+Mobilność nauczycieli

Kwota projektu ogółem: 102.524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102.524,12 PLN

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2020


2„PODNIESIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z OBSZARU KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 622.112,17 PLN

Kwota dofinansowania:  586.212,17 PLN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020


erasmus

„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Erasmus + / Kompetentny Nauczyciel – Kompetentny Uczeń Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 102 524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102 524,12 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

okres realizacji: 2018 – 2020


2„INFORMATYZACJA SZPITALA GIŻYCKIEGO Sp. z o.o.”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Priorytet: Oś 3 „Cyfrowy Region” / Działanie 3.2 „E-zdrowie”

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 2527628,89 PLN

Kwota dofinansowania: 2139146,46 PLN

Planowane zakończenie realizacji: 31.05.2020 rok