INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Projekty w okresie trwałości

Okres trwałości projektu – z przepisów prawa warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt, wynika obowiązek utrzymania inwestycji przez okres 5 lat od dnia przekazania beneficjentowi płatności końcowej.

Interpretacja Ministerstwa w sprawie określenia okresu trwałości dla projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Interpretacja Ministra Zdrowia  

——————————————————————————————————————-

„PRZEBUDOWA DR. POW. NR 1734N NA ODCINKU JEZIOROWSKIE – KRUKLANKI O DŁUGOŚCI 1500M”. 

 Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koszt projektu ogółem: 1 335 459,83 PLN

Kwota dofinansowania: 849 752,00 PLN

Data złożenia wniosku: 24.03.2016 rok

Okres realizacji: 30.08.2016 – 31.08.2017 rok

Data upływu okresu trwałości:

———————————————————————————————————

erasmus

„STRATEGICZNE PARTNERSTWO EDUKACYJNE POWIAT GIŻYCKI – MIASTO ALYTUS”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus +

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Koszt projektu ogółem: 1.231.734,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.231.734,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2015-31.08.2017 rok

Data upływu okresu trwałości:

Cel projektu: Rozwiązanie przez Powiat Giżycki oraz Miasto Alytus na Litwie jednego z istotniejszych wspólnych problemów edukacyjnych tj. niskich osiągnięć uczniów w zakresie podstawowych umiejętności. Drogą do zwiększenia jakości edukacji będzie zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. Wspólne działania Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus w zakresie dokształcania nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szczególności wspierani będą nauczyciele w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania i powiązanych kompetencji cyfrowych. W projekcie przewidziany jest udział 10 szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu giżyckiego oraz 60 nauczycieli.

—————————————————————————————————————————

003

„OD WSPÓLNYCH KORZENI KU WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI – PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW I PRZĘDZEŃ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Kwota projektu ogółem: 28353,96 PLN

Kwota dofinansowania:  28353,96 PLN

Data złożenia wniosku: do 31.12.2016 roku

Okres realizacji: I połowa 2017 roku

Data upływu okresu trwałości:

—————————————————————————————————————————————

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W ART. 49 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, SZKOLENIA INDYWIDUALNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 346900,00 PLN

Kwota dofinansowania: 244400,00 PLN

Data złożenia wniosku: maj 2016 rok

Okres realizacji: 01.06.2016 – 31.05.2017 rok

Data upływu okresu trwałości:

———————————————————————————————————————

erasmus

„EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wiedza uczniów i kadry edukacyjnej); Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 265.801,20 PLN

Kwota dofinansowania: 265.801,20 PLN

Data złożenia wniosku: 03.03.2015 rok

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2017 rok

Data upływu okresu trwałości: 25.08.2022 rok

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży hotelarsko-gastronomicznej. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach szkolnych i zastosowanie ich w praktyce, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w tym branżowym itp. Uczestnicy będą mogli zdobyć nowe cenne doświadczenia zawodowe, a tym samym poprawić kompetencje zawodowe i atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. projekt zakłada dwa wyjazdy na praktyki zagraniczne. W ramach projektu 32 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz odbędą praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

 

————————————————————————————————————————

erasmus

„EUROPEJSKIE STANDARDY W POLSKIEJ EDUKACJI ZAWODOWEJ” MOBILNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ ORAZ PRAKTYKI ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAGRANICZNYCH UCZNIÓW KLAS TRZECICH TECHNIKUM”.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 393621,56 PLN

Kwota dofinansowania:  393621,56 PLN

Okres realizacji: 01.06.2015 – 12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 2021 rok

——————————————————————————————————————–

 

erasmus

„SYNERGIA NA RZECZ NEET-sów I KSZTAŁCENIE DUALNE”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 173.199,94 PLN

Kwota dofinansowania: 173.199,94 PLN

Okres realizacji: 01.03.2015-31.08.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 13.01.2021 rok

Cel projektu: rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności. Celem projektu jest analiza najlepszych metod pracy zmniejszających wykluczenie społeczne poprzez efektywne szkolenie zawodowe, badanie cech kształcenia dualnego jako formy kształcenia zawodowego oraz wykorzystanie metodologii włączania społecznego, szkolenia i integracji na rynku pracy poprzez kształcenie dualne jako formy organizacji kształcenia bezrobotnych w edukacji i kształceniu zawodowym młodzieży.

———————————————————————————————————————————

power

„WIELOJĘZYCZNOŚĆ W II LO KLUCZEM DO EUROPY”

 

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Koszt projektu ogółem: 93.274,81 PLN

Kwota dofinansowania: 93.274,81 PLN

Okres realizacji: 31.12.2014-30.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: kwiecień 2021 rok

Cel projektu: Projekt polega na doskonaleniu językowym na nauczycieli języka angielskiego i francuskiego poprzez 2-tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wielkiej Brytanii i Francji.

———————————————————————————————————————————–

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W ART. 49 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, SZKOLENIA INDYWIDUALNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 230000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 230000,00 PLN

Okres realizacji: 15.09.-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 09.12.2021 rok

———————————————————————————————————————————

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH W REGIONACH WYSOKIEGO BEZROBOCIA REALIZUJĄCYCH ROBOTY PUBLICZNE (ROBOTY PUBLICZNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 414000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 414000,00 PLN

Okres realizacji: 01.06-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 09.12.2021 rok

———————————————————————————————————————–

1

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (II)” / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: POWER 2014-2020

Działanie: 11.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – projekt pozakonkursowy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 904370,85 PLN

Kwota dofinansowania: 904370,85 PLN

Data złożenia wniosku: 15.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.01-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 03.11.2021 rok

———————————————————————————————————————

erasmus

„ZAGRANICZNE PRAKTYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW BRANŻY GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIEJ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +; Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 130.351,00 PLN

Kwota dofinansowania: 130.351,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2014-30.06.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 30.09.2021 rok

Cel projektu: przygotowanie uczestników do wyjazdu oraz odbycie przez nich 2-tygodniowej praktyki zawodowej w Dreźnie w hotelach i restauracjach o wysokim standardzie.

—————————————————————————————————————————-

erasmus

„NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA DROGĄ DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy kadry edukacyjnej), Sektor: Edukacja szkolna

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 22.163,40 PLN

Kwota dofinansowania: 22.163,40 PLN

Data złożenia wniosku: 03.03.2015 rok

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 15.09.2021 rok

Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez 2-tydodniowe szkolenia nauczycieli języka angielskiego. Bezpośrednim efektem szkolenia będzie wzmocnienie kompetencji metodyczno-językowych kadry pedagogicznej szkoły z zakresu nauczania języka angielskiego.

Partnerem w projekcie jest: Tellus (Group) Limited – Work Experience UK

—————————————————————————————————————————–

2

„AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (II)” / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA W POWIECIE GIŻYCKIM.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: RPO WiM 2014-2020

Priorytet: Oś 10: Regionalny rynek pracy; Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 844534,95 PLN

Kwota dofinansowania: 844534,95 PLN

Data złożenia wniosku: 18.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.01-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 01.09.2021 rok

—————————————————————————————————————————

power

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie: 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – projekt pozakonkursowy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1.293.314,96 PLN

Kwota dofinansowania: 1.293.314,96 PLN

Data złożenia wniosku: 20.04.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 02.06.2021 rok

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim.

———————————————————————————————————————————————

erasmus

„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W AUSTRII”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Erasmus +; Akcja: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 66.075,00 PLN

Kwota dofinansowania: 66.075,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: luty 2021 rok

Cel projektu: zrealizowanie wyjazdu 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych do Wiednia.

————————————————————————————————————————————–

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku jest Partnerem w projekcie.

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 2 Turystyka; Działanie 2.2: Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 164.774,00 PLN

Kwota dofinansowania: 140.057,90 PLN

Data złożenia wniosku: 14 grudzień 2009 rok

Okres realizacji: 2010 – 2012 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 22.12.2020 rok

Cel projektu: wykonanie modernizacji lokali informacji turystycznych i ich dostosowanie do potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

Strona internetowa projektu

————————————————————————————————————————————

„MOTORYZACYJNA WSPÓŁPRACA W EDUKACJI”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013. Fundusz Małych Projektów

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 481.432,25 PLN

Kwota dofinansowania: 427.183,03 PLN

Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.09.2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 20.11.2020 rok

Cel projektu: Projekt realizowany we współpracy ze szkołą zawodową w Alytusie. Polega na wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego w kierunkach motoryzacyjnych, zorganizowaniu konferencji oraz staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli oraz turnieju motoryzacyjnego. W ramach projektu zakupiono pracownię samochodową oraz dokonano przebudowy samochodu z napędem benzynowym na napęd elektryczny.

———————————————————————————————————————————

„PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WOKÓŁ DROGI WODNEJ ŁĄCZĄCEJ KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I”

Lider Projektu: Gmina Orzysz

Partner Projektu: Powiat Giżycki

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 966.248,80 PLN

Kwota dofinansowania:  869.624,40 PLN

Wkład własny każdego z partnerów: 96.624,40 PLN

Data upływu okresu trwałości projektu: 10.08.2020 rok

————————————————————————————————————————————

 

„SORE DZIAŁAJĄ W SZKOLE – NOWY MODEL DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE GIŻYCKIM”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1.999.552,00PLN

Kwota dofinansowania: 1.699.594,00 PLN

Data złożenia wniosku: Listopad 2012 rok

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 07.07.2020 rok

Strona internetowa projektu

——————————————————————————————————————————–

„UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – BRYTYJSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.

Koszt projektu ogółem: 144.315,00 PLN

Kwota dofinansowania: 144.315,00 PLN

Okres realizacji: 15.10.2012 – 15.04.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 01.07.2020 rok

———————————————————————————————————————————-

„ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W RYNIE”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 786.505,00 PLN

Kwota dofinansowania: 668.386,28 PLN

Okres realizacji projektu: 2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu:  11.06.2020 rok

 ——————————————————————————————————————————–

„KURS NA GIŻYCKO – WRÓĆMY NAD JEZIORA – KAMPANIA PROMOCYJNA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

Jednostka realizująca: Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 2 Turystyka; Działanie 2.2: Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 590.013,50 PLN

Kwota dofinansowania: 501.511,47 PLN

Data złożenia wniosku: lipiec 2009 rok

Okres realizacji projektu: 13.01.2010  do czerwca 2012 rok

Zakończenie finansowe projektu: 13.07.2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 19.05.2020 rok

Cel projektu: podniesienie potencjału turystycznego Warmii i Mazur, wydłużenie sezonu turystycznego i podniesienie atrakcyjności regionu.

strona internetowa projektu

—————————————————————————————————————————————

„MY MŁODZI – NAM PRACA NIE ZASZKODZI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6; Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 886.125,67 PLN

Kwota dofinansowania: 886.125,67 PLN

Data złożenia wniosku: 25.04.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 30.03.2020 rok

———————————————————————————————————————————————

„UCZMY SIĘ OD SIEBIE”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 1.315.307,00 PLN (588.136,94 Euro)

Kwota dofinansowania: 1.117.882,00 PLN (499.916,39 Euro)

Data złożenia wniosku: 17.01.2012 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: czerwiec 2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 04.03.2020 rok

Cel projektu: Projekt  adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – zakłada modernizację i dostosowanie do ich potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku oraz  Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus. Projekt obejmuje następujące działania: przebudowa budynku szkolnego SOSW w Giżycku i budynku Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus; zakup sprzętu dydaktycznego (komputery z oprogramowaniem, tablice interaktywne z oprogramowaniem, telewizory plazmowe dla SOSW); organizacja spotkań tematycznych: „Modernizacja zabytkowych i adaptowanych budynków edukacyjnych w Polsce i na Litwie” „Metody osiągania wysokiej wydajności energetycznej w adaptowanych i zabytkowych budynkach edukacyjnych” dla projektantów, przedstawicieli przedsiębiorców, użytkowników budynków edukacyjnych, nauczycieli i uczniów szkół budowlanych; organizacja konferencji i warsztatów artystycznych

strona projektu

———————————————————————————————————————————-

„NAUKA Z PASJĄ DROGĄ DO SUKCESU”

Jednostka realizująca: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 9; Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 461.328,00 PLN

Kwota dofinansowania: 401.288,00 PLN

Data złożenia wniosku: 2013 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok

—————————————————————————————————

„ROZWÓJ MOJĄ SZANSĄ – WIELOPROFILOWE WSPOMAGANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I AUTYZMEM”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 773.795,16 PLN

Kwota dofinansowania: 773.795,16 PLN

Data złożenia wniosku: kwiecień 2013 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok

—————————————————————————————————————————————

„PODNOSZENIE KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM NR 3 DROGĄ DO ICH SUKCESU ZAWODOWEGO”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 993.974,75 PLN

Kwota dofinansowania: 867.242,97 PLN

Data złożenia wniosku: marzec 2013 rok

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 03.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok

 

——————————————————————————————————————————————–

„ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I WSPÓŁPRACY W EDUKACJI ZDROWOTNEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 457.952,00 PLN (588.136,94 Euro)

Kwota dofinansowania: 412.157,00 PLN (499.916,39 Euro)

Okres realizacji projektu:  2013-2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 29.12.2019 rok

————————————————————————————————————————————

„PROFESJONALNE PRAKTYKI W NIEMCZECH W BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH SZANSĄ NA ICH MOBILNOŚĆ ZAWODOWĄ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Program: Leonardo da Vinci; Program „Uczenie się przez całe życie”

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 297.366,19 PLN

Kwota dofinansowania: 297.366,19 PLN

Data złożenia wniosku: 29.01.2013 rok

Okres realizacji: 01.08.2013-31.08.2013rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 22.12.2019 rok

———————————————————————————————————————————

„PRACA – NAJLEPSZY WYBÓR”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6; Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekt systemowy.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 4.931.786,40 PLN

Kwota dofinansowania: 4.480.300,00 PLN

Wkład prywatny przedsiębiorców: 451.486,40 PLN

Data złożenia wniosku: 31.03.2014 rok

Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych z powiatu giżyckiego.

Data upływu okresu trwałości projektu: 04.11.2019 rok

Strona internetowa projektu

—————————————————————————————————————————–

„STWÓRZMY NOWY INNOWACYJNY MODEL EDUKACJI DLA NASZYCH UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Program Uczenie się przez całe życie – Comenius. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół

Koszt projektu ogółem: 61.725,00 PLN

Kwota dofinansowania: 61.725,00 PLN

Data złożenia wniosku: 20.02.2012 rok

Okres realizacji projektu: 2012- 2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 15.09.2019 rok

———————————————————————————————————————————–

„ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ – STAŻ ZAWODOWY DLA UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

Program: Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Projekty mobilności

Koszt projektu ogółem: 252.543,50 PLN

Kwota dofinansowania: 252.543,50 PLN

Data złożenia wniosku: 24.01.2011 rok

Okres realizacji: 01.04.2013-31.12.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.05.2019 rok

————————————————————————————————————————————–

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI SĄSIEDZKICH POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I INNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 9.402.160,00 PLN (2.350.540 Euro)

Kwota dofinansowania: 7.997.959,00 PLN (1.997.959 Euro)

Data złożenia wniosku: 30.08.2010 rok

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 do października 2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 23.04.2019 rok

Cel projektu: wzmocnienie współpracy transgranicznej między Giżyckiem i Alytus poprzez modernizację infrastruktury sportowej i innowacyjne działania edukacyjne.

Strona internetowa projektu

——————————————————————————————————————————————

„W DRODZE PO SUKCES ZAWODOWY (STAŻE)”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 420.209,90 PLN

Kwota dofinansowania: 420.209,90 PLN

Okres realizacji: 01.02.2013 – 31.12.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 21.03.2019 rok

————————————————————————————————————————————-

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DROGA DO SUKCESU”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6; Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1.600.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.600.000,00 PLN

Data złożenia wniosku: 27.12.2011 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 05.03.2019 rok

————————————————————————————————————————

„WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG RYNKU PRACY”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6; Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 120.941,18 PLN

Kwota dofinansowania: 102.800,00 PLN

Data złożenia wniosku: 28.02.2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 30.09.2018 rok

——————————————————————————————————————————

„STAŻE INFORMATYKÓW”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Fundacja Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 222.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 222.000,00 PLN

Data złożenia wniosku: styczeń 2013 rok

Okres realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 26.09.2018 rok

——————————————————————————————————————————

„POPRAWA SKUTECZNOŚCI SYSTEMU RATOWNICTWA NA MAZURACH
POPRZEZ BUDOWĘ LĄDOWISKA PRZY SP ZOZ GIŻYCKO”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 771.203,59 PLN

Kwota dofinansowania: 653.655,60 PLN

Data złożenia wniosku: 02.04.2010 rok

Projekt zakończony: 30.11.2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 05.08.2018 rok

———————————————————————————————————————————

„KONCEPCJA REWITALIZACJI DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”

Jednostka realizująca: Powiat Ełcki

Partner projektu: Powiat Giżycki

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Priorytet: Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka; Działanie I.4.: Promocja i współpraca – komponent współpraca.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 1.230.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.107.000,00 PLN

Data złożenia wniosku: 30.04.2011 rok

Data zakończenia: 31.01.2013 rok

Dotacja celowa ze środków Powiatu Giżyckiego przeznaczona na projekt – 9.001,66 zł

Data upływu okresu trwałości projektu: 25.07.2018 rok

Cel projektu: Realizacja konkurencyjnego produktu turystycznego w postaci nowego szlaku wodnego (droga wodna łącząca Wielkie Jeziora Mazurskie z Kanałem Augustowskim), wykorzystującego unikalne walory środowiska przyrodniczego, z istniejącymi wyjątkowymi aspektami przyrody tego obszaru oraz obecnym zagospodarowaniem turystycznym, w oparciu o istniejący silny wizerunek tego regionu, do których należą określenia takie jak: „raj dla aktywnych”, „unikalna przyroda”, „naturalna żywność”, „czyste środowisko”, „kraina tysiąca jezior”, „naturalne piękno”, „doskonałe miejsce odpoczynku i azylu”.

———————————————————————————————————————————-

„ZNAKOWANIE TURYSTYCZNE REGIONU WARMII I MAZUR”

Jednostka realizująca: Województwo Warmińsko – Mazurskie

Partner Projektu: Powiat Giżycki

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 2 Turystyka; Poddziałanie 2.1.4: Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 1.795.620,00 PLN (koszt projektu partnera 196.406,67 PLN)

Kwota dofinansowania: 1.525.752,00 PLN (kwota dofinansowania partnera 166.945,67 PLN)

Data złożenia wniosku: 2008 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 16.12.2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 04.07.2018 rok

Wartość projektu z ostatniej uchwały (NR 28/406/13/IV z dnia 11 czerwca 2013 r.):

Wartość projektu ogółem: 1 188 447,94 PLN

Wydatki kwalifikowane Projektu: 1 168 079,95 PLN

Kwota dofinansowania: 992 867,91 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 175 212,04 PLN

Cel projektu: podstawowym zadaniem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez ustawienie na terenie województwa turystycznych znaków drogowych, w efekcie czego polepszy się dostęp do obiektów i zasobów atrakcyjnych turystycznie.

Strona internetowa projektu

————————————————————————————————————————————————-

„RYBACKI STAŻ ZAGRANICZNY”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

Program: Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.

Koszt projektu ogółem: 84.789,88 PLN

Kwota dofinansowania: 84.789,88 PLN

Data złożenia wniosku: 2013 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 22.04.2018 rok

——————————————————————————————————————————————————–

„GIŻYCKI MEDYK Z NOWYMI KWALIFIKACJAMI DLA MASAŻYSTY I RATOWNIKA MEDYCZNEGO”

Jednostka realizująca: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 9; Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 296.060,00 PLN

Kwota dofinansowania: 256.700,00 PLN

Data złożenia wniosku: 29.04.2011 rok

Okres realizacji: 01.09.2011-31.07.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 05.02.2018 rok

Cel projektu: projekt skierowany jest do uczniów kierunku ratownik medyczny i technik masażysta. Projekt zakłada: dla kierunku ratownik medyczny: zajęcia specjalistyczne kierunku ratownik medyczny oraz staż zawodowy kierunku ratownik medyczny w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Mazurskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Dla kierunku technik masażysta: zajęcia z fizjoterapii w masażu oraz staż zawodowy na Oddziale Rehabilitacyjnym Szpitala w Węgorzewie oraz w Sanatorium WITAL w Gołdapi.

strona projektu

———————————————————————————————————————————

„INFORMATYZACJA SP ZOZ W GIŻYCKU WRAZ Z URUCHOMIENIEM WITRYNY INTERNETOWEJ E-ZOZGIZYCKO”

Jednostka realizująca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Priorytet 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;
Działanie 7.2: Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych;
Poddziałanie 7.2.1: Usługi i aplikacje dla obywateli

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 1.446.604,58 PLN

Kwota dofinansowania: 1.221.812,53 PLN

Data złożenia wniosku: 22.04.2009 rok

Okres realizacji: 2009 – 2012 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 2012 rok / zakończenie finansowe projektu: 2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 04.02.2018 rok

—————————————————————————————————————————————

„PRAKTYKA ZAWODOWA W PORTUGALII DROGĄ DO EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Leonardo da Vinci; Uczenie się przez całe życie

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 407.840,00 PLN

Kwota dofinansowania: 407.840,00 PLN

Data złożenia wniosku: 05.02.2010 rok

Okres realizacji: 02.12.2010- 28.02.2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 24.12.2017 rok

——————————————————————————————————————————————

„EDUKACJA ZAWODOWA W REGIONIE TRANSGRANICZNYM PODSTAWĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 4.067.608,00 PLN (1.016.902 Euro)

Kwota dofinansowania: 3.457.470,80 PLN (864.367,70 Euro)

Data złożenia wniosku: 30.08.2010 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: grudzień 2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 07.11.2017 rok

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus

Strona internetowa projektu

—————————————————————————————————————————————–

„PRACA – NAJLEPSZY WYBÓR”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6;
Działanie: 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;
Poddziałanie: 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1.671.039,90 PLN

Kwota dofinansowania: 1.599.900,00 PLN

Data złożenia wniosku: 28.03.2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.11.2017 rok

———————————————————————————————————————————

„ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE SP ZOZ GIŻYCKO W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO I WĘGORZEWSKIEGO – ETAP I – SOR”

Jednostka realizująca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 13.810.429,00 PLN

Kwota dofinansowania: 11.191.397,23 PLN

Data złożenia wniosku: 01.12.2008 rok

Okres realizacji: 2010-2011 rok

Projekt zakończony: 31.12.2011 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 17.10.2017 rok

————————————————————————————————————————————

„IPC, ESD KURS NA PRACĘ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 9; Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 467.770,00 PLN

Kwota dofinansowania: 397.604,50 PLN

Okres realizacji: 01.03.2013-31.07.2013

Data upływu okresu trwałości projektu:

Cel projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dodatkowych w formie modułowej z nowoczesnej naprawy i modyfikacji układów elektr. i płyt drukowanych ( IPC ) oraz ochrony urządzeń elektr.( ESD ) i praktykach

———————————————————————————————————————————————————–

indeks

ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2015 ROK

 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Koszt projektu ogółem: 64454,00 PLN

Kwota dofinansowania:  64454,00 PLN

Data złożenia wniosku: 23.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016 rok

 

—————————————————————————————————————————————–

eea_grants„PROEKOLOGICZNE DZIAŁANIA SZPITALA GIŻYCKIEGO SP. Z O.O. POPRZEZ WYMIANĘ OŚWIETLENIA NAENERGOOSZCZĘDNE,MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Program PL 04 w ramach funduszy norweskich i EOG 2009-2014

Priorytet: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Źródło finansowania: Fundusze norweskie i EOG

Koszt projektu ogółem: 2.536.013,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.956.802,00 PLN

Data złożenia wniosku: 14.08.2013 rok

Okres realizacji projektu: 01.2015 – 10.2016

Data przekazania beneficjentowi płatności końcowej:

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/