Projekty w okresie trwałości

Okres trwałości projektu – z przepisów prawa warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt, wynika obowiązek utrzymania inwestycji przez okres 5 lat od dnia przekazania beneficjentowi płatności końcowej.

Interpretacja Ministerstwa w sprawie określenia okresu trwałości dla projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Interpretacja Ministra Zdrowia  

————————————————————————————————-

„PRZEBUDOWA DR. POW. NR 1734N NA ODCINKU JEZIOROWSKIE – KRUKLANKI O DŁUGOŚCI 1500M”. 

 Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koszt projektu ogółem: 1 335 459,83 PLN

Kwota dofinansowania: 849 752,00 PLN

Data złożenia wniosku: 24.03.2016 rok

Okres realizacji: 30.08.2016 – 31.08.2017 rok

————————————————————————————————–

erasmus

„STRATEGICZNE PARTNERSTWO EDUKACYJNE POWIAT GIŻYCKI – MIASTO ALYTUS”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus +

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Koszt projektu ogółem: 1.231.734,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.231.734,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2015-31.08.2017 rok

Cel projektu: Rozwiązanie przez Powiat Giżycki oraz Miasto Alytus na Litwie jednego z istotniejszych wspólnych problemów edukacyjnych tj. niskich osiągnięć uczniów w zakresie podstawowych umiejętności. Drogą do zwiększenia jakości edukacji będzie zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. Wspólne działania Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus w zakresie dokształcania nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szczególności wspierani będą nauczyciele w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania i powiązanych kompetencji cyfrowych. W projekcie przewidziany jest udział 10 szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu giżyckiego oraz 60 nauczycieli.

————————————————————————————————-

003

„OD WSPÓLNYCH KORZENI KU WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI – PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW I PRZĘDZEŃ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Kwota projektu ogółem: 28353,96 PLN

Kwota dofinansowania:  28353,96 PLN

Data złożenia wniosku: do 31.12.2016 roku

Okres realizacji: I połowa 2017 roku

————————————————————————————————–

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W ART. 49 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, SZKOLENIA INDYWIDUALNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 346900,00 PLN

Kwota dofinansowania: 244400,00 PLN

Data złożenia wniosku: maj 2016 rok

Okres realizacji: 01.06.2016 – 31.05.2017 rok

————————————————————————————————–

erasmus

„EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wiedza uczniów i kadry edukacyjnej); Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 265.801,20 PLN

Kwota dofinansowania: 265.801,20 PLN

Data złożenia wniosku: 03.03.2015 rok

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2017 rok

Data upływu okresu trwałości: 25.08.2022 rok

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży hotelarsko-gastronomicznej. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach szkolnych i zastosowanie ich w praktyce, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w tym branżowym itp. Uczestnicy będą mogli zdobyć nowe cenne doświadczenia zawodowe, a tym samym poprawić kompetencje zawodowe i atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. projekt zakłada dwa wyjazdy na praktyki zagraniczne. W ramach projektu 32 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz odbędą praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

————————————————————————————————–

erasmus

„EUROPEJSKIE STANDARDY W POLSKIEJ EDUKACJI ZAWODOWEJ” MOBILNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ ORAZ PRAKTYKI ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAGRANICZNYCH UCZNIÓW KLAS TRZECICH TECHNIKUM”.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 393621,56 PLN

Kwota dofinansowania:  393621,56 PLN

Okres realizacji: 01.06.2015 – 12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 2021 rok

————————————————————————————————–

erasmus

„SYNERGIA NA RZECZ NEET-sów I KSZTAŁCENIE DUALNE”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 173.199,94 PLN

Kwota dofinansowania: 173.199,94 PLN

Okres realizacji: 01.03.2015-31.08.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 13.01.2021 rok

Cel projektu: rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności. Celem projektu jest analiza najlepszych metod pracy zmniejszających wykluczenie społeczne poprzez efektywne szkolenie zawodowe, badanie cech kształcenia dualnego jako formy kształcenia zawodowego oraz wykorzystanie metodologii włączania społecznego, szkolenia i integracji na rynku pracy poprzez kształcenie dualne jako formy organizacji kształcenia bezrobotnych w edukacji i kształceniu zawodowym młodzieży.

————————————————————————————————–

power

„WIELOJĘZYCZNOŚĆ W II LO KLUCZEM DO EUROPY”

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Koszt projektu ogółem: 93.274,81 PLN

Kwota dofinansowania: 93.274,81 PLN

Okres realizacji: 31.12.2014-30.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: kwiecień 2021 rok

Cel projektu: Projekt polega na doskonaleniu językowym na nauczycieli języka angielskiego i francuskiego poprzez 2-tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wielkiej Brytanii i Francji.

————————————————————————————————–

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W ART. 49 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, SZKOLENIA INDYWIDUALNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 230000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 230000,00 PLN

Okres realizacji: 15.09.-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 09.12.2021 rok

————————————————————————————————–

indeks

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / OBJĘCIE WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH W REGIONACH WYSOKIEGO BEZROBOCIA REALIZUJĄCYCH ROBOTY PUBLICZNE (ROBOTY PUBLICZNE)

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program z Rezerwy Funduszu Pracy

Koszt projektu ogółem: 414000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 414000,00 PLN

Okres realizacji: 01.06-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 09.12.2021 rok

————————————————————————————————–

1

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (II)” / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: POWER 2014-2020

Działanie: 11.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – projekt pozakonkursowy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 904370,85 PLN

Kwota dofinansowania: 904370,85 PLN

Data złożenia wniosku: 15.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.01-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 03.11.2021 rok

————————————————————————————————–

erasmus

„ZAGRANICZNE PRAKTYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW BRANŻY GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIEJ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +; Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 130.351,00 PLN

Kwota dofinansowania: 130.351,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2014-30.06.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 30.09.2021 rok

Cel projektu: przygotowanie uczestników do wyjazdu oraz odbycie przez nich 2-tygodniowej praktyki zawodowej w Dreźnie w hotelach i restauracjach o wysokim standardzie.

————————————————————————————————–

erasmus

„NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA DROGĄ DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy kadry edukacyjnej), Sektor: Edukacja szkolna

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 22.163,40 PLN

Kwota dofinansowania: 22.163,40 PLN

Data złożenia wniosku: 03.03.2015 rok

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2016 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 15.09.2021 rok

Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez 2-tydodniowe szkolenia nauczycieli języka angielskiego. Bezpośrednim efektem szkolenia będzie wzmocnienie kompetencji metodyczno-językowych kadry pedagogicznej szkoły z zakresu nauczania języka angielskiego.

Partnerem w projekcie jest: Tellus (Group) Limited – Work Experience UK

————————————————————————————————–

2

„AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (II)” / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA W POWIECIE GIŻYCKIM.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: RPO WiM 2014-2020

Priorytet: Oś 10: Regionalny rynek pracy; Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 844534,95 PLN

Kwota dofinansowania: 844534,95 PLN

Data złożenia wniosku: 18.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.01-31.12.2016 rok

Data upływu okresu trwałości: 01.09.2021 rok

————————————————————————————————–

power

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie: 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – projekt pozakonkursowy

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1.293.314,96 PLN

Kwota dofinansowania: 1.293.314,96 PLN

Data złożenia wniosku: 20.04.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 02.06.2021 rok

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim.

————————————————————————————————–

erasmus

„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W AUSTRII”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Erasmus +; Akcja: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 66.075,00 PLN

Kwota dofinansowania: 66.075,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: luty 2021 rok

Cel projektu: zrealizowanie wyjazdu 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych do Wiednia.

————————————————————————————————–

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku jest Partnerem w projekcie.

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 2 Turystyka; Działanie 2.2: Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 164.774,00 PLN

Kwota dofinansowania: 140.057,90 PLN

Data złożenia wniosku: 14 grudzień 2009 rok

Okres realizacji: 2010 – 2012 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 22.12.2020 rok

Cel projektu: wykonanie modernizacji lokali informacji turystycznych i ich dostosowanie do potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

Strona internetowa projektu


„MOTORYZACYJNA WSPÓŁPRACA W EDUKACJI”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013. Fundusz Małych Projektów

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 481.432,25 PLN

Kwota dofinansowania: 427.183,03 PLN

Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.09.2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 20.11.2020 rok

Cel projektu: Projekt realizowany we współpracy ze szkołą zawodową w Alytusie. Polega na wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego w kierunkach motoryzacyjnych, zorganizowaniu konferencji oraz staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli oraz turnieju motoryzacyjnego. W ramach projektu zakupiono pracownię samochodową oraz dokonano przebudowy samochodu z napędem benzynowym na napęd elektryczny.


„PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WOKÓŁ DROGI WODNEJ ŁĄCZĄCEJ KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I”

Lider Projektu: Gmina Orzysz

Partner Projektu: Powiat Giżycki

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 966.248,80 PLN

Kwota dofinansowania:  869.624,40 PLN

Wkład własny każdego z partnerów: 96.624,40 PLN

Data upływu okresu trwałości projektu: 10.08.2020 rok


„SORE DZIAŁAJĄ W SZKOLE – NOWY MODEL DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE GIŻYCKIM”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 1.999.552,00PLN

Kwota dofinansowania: 1.699.594,00 PLN

Data złożenia wniosku: Listopad 2012 rok

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 07.07.2020 rok

Strona internetowa projektu


„UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – BRYTYJSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.

Koszt projektu ogółem: 144.315,00 PLN

Kwota dofinansowania: 144.315,00 PLN

Okres realizacji: 15.10.2012 – 15.04.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 01.07.2020 rok


„ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W RYNIE”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 786.505,00 PLN

Kwota dofinansowania: 668.386,28 PLN

Okres realizacji projektu: 2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu:  11.06.2020 rok


„KURS NA GIŻYCKO – WRÓĆMY NAD JEZIORA – KAMPANIA PROMOCYJNA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

Jednostka realizująca: Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 2 Turystyka; Działanie 2.2: Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 590.013,50 PLN

Kwota dofinansowania: 501.511,47 PLN

Data złożenia wniosku: lipiec 2009 rok

Okres realizacji projektu: 13.01.2010  do czerwca 2012 rok

Zakończenie finansowe projektu: 13.07.2012 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 19.05.2020 rok

Cel projektu: podniesienie potencjału turystycznego Warmii i Mazur, wydłużenie sezonu turystycznego i podniesienie atrakcyjności regionu.

strona internetowa projektu


„MY MŁODZI – NAM PRACA NIE ZASZKODZI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6; Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 886.125,67 PLN

Kwota dofinansowania: 886.125,67 PLN

Data złożenia wniosku: 25.04.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 30.03.2020 rok


„UCZMY SIĘ OD SIEBIE”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 1.315.307,00 PLN (588.136,94 Euro)

Kwota dofinansowania: 1.117.882,00 PLN (499.916,39 Euro)

Data złożenia wniosku: 17.01.2012 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: czerwiec 2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 04.03.2020 rok

Cel projektu: Projekt  adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – zakłada modernizację i dostosowanie do ich potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku oraz  Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus. Projekt obejmuje następujące działania: przebudowa budynku szkolnego SOSW w Giżycku i budynku Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus; zakup sprzętu dydaktycznego (komputery z oprogramowaniem, tablice interaktywne z oprogramowaniem, telewizory plazmowe dla SOSW); organizacja spotkań tematycznych: „Modernizacja zabytkowych i adaptowanych budynków edukacyjnych w Polsce i na Litwie” „Metody osiągania wysokiej wydajności energetycznej w adaptowanych i zabytkowych budynkach edukacyjnych” dla projektantów, przedstawicieli przedsiębiorców, użytkowników budynków edukacyjnych, nauczycieli i uczniów szkół budowlanych; organizacja konferencji i warsztatów artystycznych

strona projektu


„NAUKA Z PASJĄ DROGĄ DO SUKCESU”

Jednostka realizująca: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 9; Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 461.328,00 PLN

Kwota dofinansowania: 401.288,00 PLN

Data złożenia wniosku: 2013 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok


„ROZWÓJ MOJĄ SZANSĄ – WIELOPROFILOWE WSPOMAGANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I AUTYZMEM”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 773.795,16 PLN

Kwota dofinansowania: 773.795,16 PLN

Data złożenia wniosku: kwiecień 2013 rok

Zakończenie rzeczowe projektu: 30.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok


„PODNOSZENIE KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM NR 3 DROGĄ DO ICH SUKCESU ZAWODOWEGO”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 993.974,75 PLN

Kwota dofinansowania: 867.242,97 PLN

Data złożenia wniosku: marzec 2013 rok

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 03.06.2015 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.02.2020 rok


„ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I WSPÓŁPRACY W EDUKACJI ZDROWOTNEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 457.952,00 PLN (588.136,94 Euro)

Kwota dofinansowania: 412.157,00 PLN (499.916,39 Euro)

Okres realizacji projektu:  2013-2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 29.12.2019 rok

————————————————————————————————–

„PROFESJONALNE PRAKTYKI W NIEMCZECH W BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH SZANSĄ NA ICH MOBILNOŚĆ ZAWODOWĄ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Program: Leonardo da Vinci; Program „Uczenie się przez całe życie”

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 297.366,19 PLN

Kwota dofinansowania: 297.366,19 PLN

Data złożenia wniosku: 29.01.2013 rok

Okres realizacji: 01.08.2013-31.08.2013rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 22.12.2019 rok

————————————————————————————————–

„PRACA – NAJLEPSZY WYBÓR”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet: Priorytet 6; Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekt systemowy.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 4.931.786,40 PLN

Kwota dofinansowania: 4.480.300,00 PLN

Wkład prywatny przedsiębiorców: 451.486,40 PLN

Data złożenia wniosku: 31.03.2014 rok

Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych z powiatu giżyckiego.

Data upływu okresu trwałości projektu: 04.11.2019 rok

Strona internetowa projektu

————————————————————————————————–

„STWÓRZMY NOWY INNOWACYJNY MODEL EDUKACJI DLA NASZYCH UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Program Uczenie się przez całe życie – Comenius. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół

Koszt projektu ogółem: 61.725,00 PLN

Kwota dofinansowania: 61.725,00 PLN

Data złożenia wniosku: 20.02.2012 rok

Okres realizacji projektu: 2012- 2014 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 15.09.2019 rok

————————————————————————————————–

„ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ – STAŻ ZAWODOWY DLA UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

Program: Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Projekty mobilności

Koszt projektu ogółem: 252.543,50 PLN

Kwota dofinansowania: 252.543,50 PLN

Data złożenia wniosku: 24.01.2011 rok

Okres realizacji: 01.04.2013-31.12.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 06.05.2019 rok

————————————————————————————————–

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI SĄSIEDZKICH POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I INNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Litwa – Polska 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 9.402.160,00 PLN (2.350.540 Euro)

Kwota dofinansowania: 7.997.959,00 PLN (1.997.959 Euro)

Data złożenia wniosku: 30.08.2010 rok

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 do października 2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 23.04.2019 rok

Cel projektu: wzmocnienie współpracy transgranicznej między Giżyckiem i Alytus poprzez modernizację infrastruktury sportowej i innowacyjne działania edukacyjne.

Strona internetowa projektu

————————————————————————————————–

„W DRODZE PO SUKCES ZAWODOWY (STAŻE)”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem: 420.209,90 PLN

Kwota dofinansowania: 420.209,90 PLN

Okres realizacji: 01.02.2013 – 31.12.2013 rok

Data upływu okresu trwałości projektu: 21.03.2019 rok

————————————————————————————————-

eea_grants„PROEKOLOGICZNE DZIAŁANIA SZPITALA GIŻYCKIEGO SP. Z O.O. POPRZEZ WYMIANĘ OŚWIETLENIA NAENERGOOSZCZĘDNE,MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Program PL 04 w ramach funduszy norweskich i EOG 2009-2014

Priorytet: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Źródło finansowania: Fundusze norweskie i EOG

Koszt projektu ogółem: 2.536.013,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.956.802,00 PLN

Data złożenia wniosku: 14.08.2013 rok

Okres realizacji projektu: 01.2015 – 10.2016


„PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W GIŻYCKU NA ODCINAKU OD ULICY GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA DO ULICY DĄBROWSKIEGO”

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Koszt przebudowy ogółem: 1 319 210,00 PLN

Budżet Miasta Giżycka: 1 082 000,00 PLN

Budżet powiatu: 237 210,00 PLN


„WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE GIŻYCKIM WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół  Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 2014127,63 PLN

Kwota dofinansowania: 1663079,81 PLN

Data złożenia wniosku: 07.11.2016 rok

Okres realizacji: 05.05.2017 – 30.06.2018 rok

————————————————————————————————-

erasmus„NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ Z ICT”

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

Program: Erasmus +

Kwota projektu ogółem: 78363,04 PLN

Kwota dofinansowania: 78363,04 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2016 rok

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018 rok

————————————————————————————————-

„EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem:  200 000,80 PLN

Kwota dofinansowania:  200 000,80 PLN

Data złożenia wniosku: 01.02.2016 rok

Okres realizacji: 15.11.2016 – 14.05.2018 rok


„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 166281,28 PLN

Kwota dofinansowania: 45730,00 PLN

Okres realizacji: 04.09.2017-03.04.2018 rok


„PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: środki MRPiPS

Koszt projektu ogółem: 83.487,00 PLN

Kwota dofinansowania: 83.487,00 PLN


„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (III)”/ ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój

Koszt projektu ogółem: 1846984,79 PLN

Kwota dofinansowania: 1846984,79 PLN

Data złożenia wniosku: 20.01.2017 rok

Okres realizacji: 01.01.2017-30.06.2018 rok


„AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (III)”/ ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Regionalny Program Operacyjny WiM 2014-2020

Koszt projektu ogółem: 2009291,57 PLN

Kwota dofinansowania: 2009291,57 PLN

Data złożenia wniosku: 19.01.2017 rok

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2017 rok


PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ / PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH DŁUŻNIKAMI ALIMENTACYJNYMI (W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 150000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 150000,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2017 rok


„DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU GIŻYCKIM Sp. z o.o.”

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko / Poddziałanie 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 266 846,32 zł

Kwota dofinansowania: 226 819,37 zł

Data złożenia: Dok. wstępna tzw. fiszka złożona 27.06.2018 r. Wniosek na dofinansowanie złożono 08.08.2018 r. / Numer wniosku PO-IS.09.01.00-00-0301/18 / Umowa podpisana 08.10.2018

Okres realizacji: termin zakończenia inwestycji 30.06.2019r.


„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823N GIŻYCKO – KOŻUCHY WIELKIE – KRUKLIN – SUCHOLASKI NA ODCINKACH 0+920-1+465 i 9+148-9+597”

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Koszt przebudowy ogółem: 1.776.673,91 PLN

Kwota dofinansowania: 888.336,00 PLN


„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKU”

 

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 6.110.500,00 PLN

Kwota dofinansowania:  5.174.719,25 PLN

Okres realizacji: 12.01.2017 – 31.10.2019 r.


2„CYFROWE MAZURY”

 

Jednostka realizująca: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie / Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 728.439,00 PLN

Kwota dofinansowania:  619.174,00 PLN

Okres realizacji: 27.04.2017 r. – 30.09.2018 r.


2„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 3 324 352,90 PLN

Kwota dofinansowania:  2 163 610,10 PLN

Data złożenia wniosku: 30.01.2017 rok

———————————————————————————————————————————

erasmus

„PROFESIONALNE PRAKTYKI PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 311 316,48 PLN

Okres realizacji: 01.06.2017 rok

Data finansowego zakończenia projektu: 31.05.2019 rok

———————————————————————————————————————–

„SĄSIEDZKIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Interreg VA Litwa – Polska

Kwota projektu ogółem: 107 748,62 PLN

Kwota dofinansowania:  91 586,33 PLN

Data złożenia wniosku: 22.05.2017 rok

———————————————————————————————————————

2
„STAWIAMY NA TURYSTYKĘ WARMII I MAZUR”

 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 1.962.471,60 PLN

Kwota dofinansowania:  1.766.224,44 PLN

———————————————————————————————————————

2
„KADRY INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI – EKONOMIA WODY”

 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 750.495,03 PLN

Kwota dofinansowania:  637.920,77 PLN


„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE ZAWODOWE”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kwota projektu ogółem: 330.073,04 PLN

Kwota dofinansowania:  330.073,04 PLN

Okres realizacji: 01.011.2018 – 31.03.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


erasmus„GOAL – GOOGLE OFERUJE APLIKACJE DO LEKCJI”

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Erasmus +

Kwota projektu ogółem: 151.183,77 PLN

Kwota dofinansowania:  151.183,77 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.


erasmus„NOWOCZESNE PRAKTYKI ZAGRANICZNE FORMĄ PODWYŻSZENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM ORAZ ICH MOBILNOŚCI NA KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM RYNKU PRACY”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + / Sektor – Kształcenie i szkolenia zawodowe: Akcja 1. Mobilność edukacyjna Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 508 201,76 PLN

Kwota dofinansowania: 508 201,76 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

Okres realizacji: 30.09.2019 – 10.05.2020

Uczestnicy projektu: Uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku;
Cele projektu: Realizacja praktyk zawodowych;


„AKTYWNA TABLICA”

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Program: Aktywna Tablica Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kwota projektu ogółem: 17 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł

Data złożenia: 15.04.2019 r.


„POZNAJMY SIĘ PRZEZ SZTUKĘ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Kwota projektu ogółem: 56 200,87 zł

Kwota dofinansowania: 56 200,87 zł

Data złożenia: 18.03.2019 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Klasycznym Gimnazjum przy Uniwersytecie Lwowskim


„SPORT BEZ BARIER (SPORT WITHOUT BARRIERS)”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + Sport / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 259 994,92 zł

Kwota dofinansowania: 259 994,92 zł

Data złożenia: 02.04.2019


„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ GRANIC” – PRZEDSIĘBIORCZA EKOLOGIA

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Fundacja Wawel z rodziną

Kwota projektu ogółem: 6 172,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 172,00 zł

Data złożenia: 2019


„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI – ZAKĄTEK SPORTU, RELAKSU I SPOTKAŃ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Ministerstwo Sportu i Turystyki / Budżet państwa / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Kwota projektu ogółem: 50 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Data złożenia: 28.02.2019

Czas realizacji: 10.06.2019 – 10.10.2019


logo_PFRON_2011_r„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SOSW W GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 27.400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 12.370,62 PLN

Okres realizacji: styczeń – luty 2019 rok


logo_PFRON_2011_r„LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DPS WYDMINY”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 152 520,00 PLN

Kwota dofinansowania: 80 000,00 PLN


„ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 83.487,00 PLN

Kwota dofinansowania: 83.487,00 PLN


„LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DPS WYDMINY”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Źródło finansowania: PFRON / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 152 520,00 zł

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Data złożenia: 28.02.2019 r.


002„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (III)”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój

Koszt projektu ogółem: 2.267.024,06 PLN

Kwota dofinansowania: 2.267.024,06 PLN

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2018 rok


logo RPO„AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (IV)”

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Regionalny Program Operacyjny WiM 2014-2020

Koszt projektu ogółem: 1.970.461,22 PLN

Kwota dofinansowania: 1.970.461,22 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2018 rok


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 360.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 360.000,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.12.2018 rok


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 513.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 513.000,00 PLN

Okres realizacji: 15.06.2018 – 30.09.2019 rok


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 151.500,00 PLN

Kwota dofinansowania: 151.500,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 30.09.2019 rok2„INFORMATYZACJA SZPITALA GIŻYCKIEGO SP. z O.O.”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 2.527.626,89 PLN

Kwota dofinansowania:  2.139.146,46 PLN

Data złożenia wniosku: 16.08.2017 rok


„DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU GIŻYCKIM SP. Z O.O.”

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 337.700,00 PLN

Kwota dofinansowania:  287.045,00 PLN

Data złożenia wniosku: 08.08.2018 rok

Termin zakończenia inwestycji: 30.06.2019 r.


erasmus„OD PRAKTYKI DO ZATRUDNIENIA – EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 270.323,19 PLN

Kwota dofinansowania:  270.323,19 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.05.2020


PROJEKTY DROGOWE 2020:

 1. Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku
 2. Remont sterówki mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku
 3. Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki koło miejscowości Brożówka (przebudowa drogi)
 4. Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow., w miejscowości Wężówka
 6. Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy
 8. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku
 9. Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy
 10. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 11. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka
 12. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1706N Konopki Wielkie – Talki – Ranty – Wydminy

 

erasmus

„KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – KOMPETENTNY UCZEŃ”

 

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Erasmus+Mobilność nauczycieli

Kwota projektu ogółem: 102.524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102.524,12 PLN

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2020


2„PODNIESIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z OBSZARU KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 622.112,17 PLN

Kwota dofinansowania:  586.212,17 PLN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020


erasmus

„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Erasmus + / Kompetentny Nauczyciel – Kompetentny Uczeń Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 102 524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102 524,12 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

okres realizacji: 2018 – 2020


2„INFORMATYZACJA SZPITALA GIŻYCKIEGO Sp. z o.o.”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Priorytet: Oś 3 „Cyfrowy Region” / Działanie 3.2 „E-zdrowie”

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 2527628,89 PLN

Kwota dofinansowania: 2139146,46 PLN

Planowane zakończenie realizacji: 31.05.2020 rok