Projekty w okresie trwałości

Okres trwałości projektu – z przepisów prawa warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt, wynika obowiązek utrzymania inwestycji przez okres 5 lat od dnia przekazania beneficjentowi płatności końcowej.

Interpretacja Ministerstwa w sprawie określenia okresu trwałości dla projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Interpretacja Ministra Zdrowia  


PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ ZWALCZANIE SKUTKÓW WYSTĄPIENIA COVID-19 NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kwota projektu ogółem: 564 775,00 PLN

Kwota dofinansowania: 536 475,00 PLN

Data złożenia wniosku:  31.08.2020

Okres realizacji: do 30.06.2021


 

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Kwota projektu ogółem: 331 388,00 PLN

Kwota dofinansowania: 331 388,00 PLN

Data złożenia wniosku:  31.07.2020

Okres realizacji: do 30.11.2020


LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ GMINY RYN

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program: Wyrównywanie różnic między regionami III

Kwota projektu ogółem: 133 115,00 PLN

Kwota dofinansowania: 90 000,00 PLN

Data złożenia wniosku: 05.02.2020


DOFIANSOWANIE DO ZAKUPU ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ Z ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ EPIDEMII KORONOWIRUSA

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej

Program: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Kwota projektu ogółem: 52 400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 41 920,00 PLN

Data złożenia wniosku:  24.04.2020 r.

Okres realizacji: do 31.12.2020 r.


„POMAGAJMY RAZEM”
ŁAGODZENIE SKUTKÓW PANDEMII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE JEJ NEGATYWNYM KONSEKWENCJOM, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRUPIE RYZYKA. ZAPLANOWANE WSPARCIE MA NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA PENSJONARIUSZY DPS

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Kwota projektu ogółem: 350 961,00 PLN

Kwota dofinansowania: 350 961,00 PLN

Data złożenia wniosku: 28.07.2020 r.

Okres realizacji: do 30.11.2020 r.


„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (V)” /ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1

Kwota projektu ogółem: 1 694 739,83 PLN

Kwota dofinansowania: 1 694 739,83 PLN

Data złożenia wniosku:  06.02.2020

Okres realizacji: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (VI) / ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA W POWIECIE GIŻYCKIM

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Woj.W-M na lata 2014-2020; Oś 10: Regionalny rynek pracy; Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy  – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

Kwota projektu ogółem: 3 323 550,03 PLN

Kwota dofinansowania: 3 323 550,03 PLN

Data złożenia wniosku:  13-02-2020

Okres realizacji: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


WSPARCIE Z USTAWY Z DNIA 2.03.2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. NR 374) – COVID – 19

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Kwota projektu ogółem: 16.850.000 PLN

Kwota dofinansowania: 16.850.000 PLN

Data złożenia wniosku:  kwiecień 2020

Okres realizacji: od 9 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W REGIONACH WYSOKIEGO BEZROBOCIA. / ORGANIZACJA ROBÓT PUBLICZNYCH.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Kwota projektu ogółem: 248 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 248 000,00 PLN

Data złożenia wniosku:  lipiec 2020

Okres realizacji: od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


 erasmus„NAJLEPSZE PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII – SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus + / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 333 997,37 PLN

Kwota dofinansowania: 333 997,37 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Uczestnicy projektu: 32 uczniów ZSZ
Cele projektu: podniesienie kompetencji zawodowych przez realizację 3 tyg. praktyk zawodowych w Hiszpanii


erasmus

„EFEKTYWNE STRATEGIE W EDUKACJI CZYTELNICZEJ UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Program: Erasmus + Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej KA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 836 105,08 PLN

Kwota dofinansowania: 836 105,08 PLN

Data złożenia wniosku: marzec 2019 r. / umowa wysłana do podpisania 24.09.2019 r.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Cel: Funkcjonowanie i rola bibliotek szkolnych w zwiększeniu poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży w partnerskich placówkach: Szkole Podstawowej w Rydzewie, Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku, ZSEiI w Giżycku oraz partnerskich placówkach na Litwie i Łotwie.

wartość całego projektu: 321.750,00 euro wartość projektu (po stronie PL) (dofinansowanie 100%) – 190.700 euro.


ŁAWECZKA KĘTRZYŃSKIEGO MIEJSCEM INTEGRACJI POKOLEŃ

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Fundacja Orlen

Kwota projektu ogółem: 10.000 PLN

Kwota dofinansowania: 10.000 PLN

Okres realizacji: od 1czerwca 2020 do 30 czerwca 2021


„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 6.110.500,00 PLN

Kwota dofinansowania:  5.174.719,25 PLN

Okres realizacji: 12.01.2017 – 31.10.2019 r.

—————————————————————————————————

erasmus

„PROFESIONALNE PRAKTYKI PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 311 316,48 PLN

Okres realizacji: 01.06.2017 rok

Data finansowego zakończenia projektu: 31.05.2019 rok


„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE ZAWODOWE”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kwota projektu ogółem: 330.073,04 PLN

Kwota dofinansowania:  330.073,04 PLN

Okres realizacji: 01.011.2018 – 31.03.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


erasmus„NOWOCZESNE PRAKTYKI ZAGRANICZNE FORMĄ PODWYŻSZENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM ORAZ ICH MOBILNOŚCI NA KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM RYNKU PRACY”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + / Sektor – Kształcenie i szkolenia zawodowe: Akcja 1. Mobilność edukacyjna Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 508 201,76 PLN

Kwota dofinansowania: 508 201,76 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

Okres realizacji: 30.09.2019 – 10.05.2020

Uczestnicy projektu: Uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku;
Cele projektu: Realizacja praktyk zawodowych;


„AKTYWNA TABLICA”

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Program: Aktywna Tablica Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kwota projektu ogółem: 17 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł

Data złożenia: 15.04.2019 r.


„POZNAJMY SIĘ PRZEZ SZTUKĘ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Kwota projektu ogółem: 56 200,87 zł

Kwota dofinansowania: 56 200,87 zł

Data złożenia: 18.03.2019 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Klasycznym Gimnazjum przy Uniwersytecie Lwowskim


„SPORT BEZ BARIER (SPORT WITHOUT BARRIERS)”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + Sport / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 259 994,92 zł

Kwota dofinansowania: 259 994,92 zł

Data złożenia: 02.04.2019


„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ GRANIC” – PRZEDSIĘBIORCZA EKOLOGIA

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Fundacja Wawel z rodziną

Kwota projektu ogółem: 6 172,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 172,00 zł

Data złożenia: 2019


„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI – ZAKĄTEK SPORTU, RELAKSU I SPOTKAŃ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Ministerstwo Sportu i Turystyki / Budżet państwa / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Kwota projektu ogółem: 50 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Data złożenia: 28.02.2019

Czas realizacji: 10.06.2019 – 10.10.2019


logo_PFRON_2011_r„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SOSW W GIŻYCKU”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 27.400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 12.370,62 PLN

Okres realizacji: styczeń – luty 2019 rok


logo_PFRON_2011_r„LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DPS WYDMINY”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Koszt projektu ogółem: 152 520,00 PLN

Kwota dofinansowania: 80 000,00 PLN


„ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 83.487,00 PLN

Kwota dofinansowania: 83.487,00 PLN


„LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DPS WYDMINY”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Źródło finansowania: PFRON / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 152 520,00 zł

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Data złożenia: 28.02.2019 r.

 

 

 


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 513.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 513.000,00 PLN

Okres realizacji: 15.06.2018 – 30.09.2019 rok


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 151.500,00 PLN

Kwota dofinansowania: 151.500,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 30.09.2019 rok


„DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU GIŻYCKIM SP. Z O.O.”

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 337.700,00 PLN

Kwota dofinansowania:  287.045,00 PLN

Data złożenia wniosku: 08.08.2018 rok

Termin zakończenia inwestycji: 30.06.2019 r.


erasmus„OD PRAKTYKI DO ZATRUDNIENIA – EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 270.323,19 PLN

Kwota dofinansowania:  270.323,19 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.05.2020


PROJEKTY DROGOWE 2020:

 1. Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku
 2. Remont sterówki mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku
 3. Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki koło miejscowości Brożówka (przebudowa drogi)
 4. Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow., w miejscowości Wężówka
 6. Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy
 8. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku
 9. Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy
 10. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 11. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka
 12. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1706N Konopki Wielkie – Talki – Ranty – Wydminy

 

erasmus

„KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – KOMPETENTNY UCZEŃ”

 

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Erasmus+Mobilność nauczycieli

Kwota projektu ogółem: 102.524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102.524,12 PLN

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2020


2„PODNIESIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z OBSZARU KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 622.112,17 PLN

Kwota dofinansowania:  586.212,17 PLN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020


erasmus

„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Erasmus + / Kompetentny Nauczyciel – Kompetentny Uczeń Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 102 524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102 524,12 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

okres realizacji: 2018 – 2020


2„INFORMATYZACJA SZPITALA GIŻYCKIEGO Sp. z o.o.”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Priorytet: Oś 3 „Cyfrowy Region” / Działanie 3.2 „E-zdrowie”

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 2527628,89 PLN

Kwota dofinansowania: 2139146,46 PLN

Planowane zakończenie realizacji: 31.05.2020 rok