„Przedsiębiorczość – droga do sukcesu” – dodatkowy nabór uczestników projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Węgorzewie ogłaszają dodatkowy nabór uczestników do projektu „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013) w okresie 12-16 listopada 2012 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy z powiatów: giżyckiego, piskiego, węgorzewskiego, w tym będące w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 15-24 lata lub w wieku 50-64 lata, osoby z terenów wiejskich.

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze (w tym zwrot kosztów dojazdu uczestnikom projektu),
  • pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej,
  • poradnictwo indywidualne doradców zawodowych,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w kwocie  do  20.496 zł.

 

Więcej informacji TUTAJ