Przekształcenie SPZOZ Giżycko w „Szpital Giżycki” sp. z o.o. dobiega końca

Być może już w lutym 2013 roku zarejestrowany zostanie nowy podmiot leczniczy na terenie Powiatu Giżyckiego – spółka „SZPITAL GIŻYCKI” sp. z o.o -, który będzie kontynuatorem zadań realizowanych obecnie przez SPZOZ Giżycko. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku formalnie zarejestrowany w lipcu 1996r. po bez mała 17 latach działalności, wolą samorządu powiatowego ulega przekształceniu w spółkę prawa handlowego. Uchwalona w lipcu 2011r. ustawa o działalności leczniczej umożliwia samorządom, będącym właścicielami publicznych zakładów opieki zdrowotnej, płynne przekształcenie w podmiot prawa handlowego. Powiat Giżycki stanie się 100% udziałowcem nowopowstałej spółki.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania merytorycznie związane z przekształceniem SPZOZ w spółkę prawa handlowego, na które będziemy w stanie odpowiedzieć prosimy o nadsyłanie ich drogą elektroniczną na adres:  rozwoj@gizycko.starostwo.gov.pl


            Nieco ponad roku temu, uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania powiatu w zakresie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku Rada Powiatu w Giżycku wyraziła wolę przekształcenia SPZOZ w Giżycku w spółkę prawa handlowego. Forma spółki sprzyja efektywnemu zarządzaniu, otwiera nowe możliwości uzyskiwania przychodów, racjonalizuje gospodarowanie środkami finansowymi i przekazanym majątkiem, zwiększa odpowiedzialność własnym majątkiem zarządzających za ich decyzje i wyniki finansowe nowego podmiotu gospodarczego. Spółka, która powstanie w wyniku przekształcenia, będzie następcą prawnym SP ZOZ, wstępując w jego prawa i obowiązki. Głównym celem działalności spółki będzie zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu. Wszystkie dotychczas świadczone usługi w zakładzie będą wykonywane w dotychczasowym zakresie realizowanym przez SPZOZ. Spółka planuje w 5 najbliżyszch latach rozszerzać zakres świadczeń o nowe usługi zakontraktowane w NFZ. Pracownicy SPZOZ z mocy ustawy stają się pracownikami spółki.
            Przepisy prawa określają ramy ustawodawcze dla takiej organizacji systemu ochrony zdrowia, który pozwoli na rzeczywistą realizację świadczeń zdrowotnych. W obecnym stanie prawnym przekształcenie SP ZOZ w Giżycku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na zmianę formy prawnej bez konieczności uprzedniej likwidacji zakładu. W przypadku samorządu Powiatu Giżyckiego nie przeprowadzenie procesu przekształcenia, biorąc pod uwagę dane historyczne oraz pogarszającą się sytuację ekonomiczno-zobowiązaniową SPZOZ doprowadzić mogło do konieczności pokrywania przez Powiat ujemnego wyniku finansowego kosztem wielu innych dziedzin życia publicznego realizowanych przez ten samorząd. W konsekwencji dalsze oczekiwanie mogłoby doprowadzić nawet do likwidacji placówki. W momencie przekształcenia w nowy podmiot wszystkie zobowiązania wymagalne przejmie samorząd powiatowy.
            Uchwalona przez Radę Powiatu w Giżycku uchwała dała wskazówki Zarządowi do przygotowania aktu przekształcenia. Dzień wpisu spółki do KRS stanowić będzie moment rozpoczęcia działalności w nowej formule prawnej oraz będzie podstawą do wykreślenia SP ZOZ w Giżycku z rejestru KRS. Dzięki takiemu procesowi przekształcenia działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w sposób nieprzerwany i płynny przejdzie na spółkę, która będzie następcą prawnym SPZOZ. Z dniem przekształcenia spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był SP ZOZ w Giżycku. W dniu 31.01.2013 r. Zarząd Powiatu Giżyckiego po 13 miesiącach od podjęcia uchwały intencyjnej podpisał umowę o zarządzanie przyszłą spółką „Szpital Giżycki” sp. z o.o. z wybranym w wyniku naboru konsorcjum Grupą „Nowy Szpital”, zarządzającym dotychczas 12 szpitalami w Polsce.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania merytorycznie związane z przekształceniem SPZOZ w spółkę prawa handlowego, na które będziemy w stanie odpowiedzieć prosimy o nadsyłanie ich drogą elektroniczną na adres:

rozwoj@gizycko.starostwo.gov.pl