Przemocy i wszelkim używkom mówimy – NIE

Bezpieczne ferie!, Pozbawione ryzyka wakacje!, Stop przemocy! Czerwone światło dla narkotyków!, Alkohol i papierosy kradną wolność! – takie hasła znane są wszystkim. Mimo to coraz częściej słyszy się o alarmujących statystykach potwierdzających ogromną skalę problemów.

Problemy te wynikają z niewłaściwych postaw oraz zachowań młodych ludzi i dotyczą przede wszystkim przemocy, nadużywania alkoholu, palenia papierosów, uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

Pośredniczka Pracy z PPP OHP, Oficer Prasowy z Komendy Powiatowej Policji wraz uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Giżycku 18 lutego br. dyskutowali i analizowali zagrożenia będące następstwem  nagannych zachowań, zażywania używek oraz zastanawiali się jaka jest ich przyczyna.  Wszyscy zgodnie stwierdzili, że  jest to najczęściej wpływ środowiska, zjednanie sobie rówieśników, próba rozwiązania problemów dnia codziennego oraz chęć spróbowania czegoś nowego. Oczywiście takie przemyślenia i zachowania są zgubne, ponieważ często rujnują życie, a nawet mogą doprowadzić do wcześniejszej śmierci. Dlatego od dzisiaj wszyscy mówimy – ,,Stop przemocy i wszelkim używkom’’.

Na zakończenie spotkania uczestnicy obejrzeli film edukacyjno – profilaktyczny pt: ,,Życie jest jedno – to nie gra’’  zrealizowany przez Komendę Miejską Policji w Elblągu z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu. Mam nadzieję, że dzisiejsza akcja dotycząca odpowiedzialności osób w świetle prawa w myśl przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości kodeksu karnego i wykroczeń, przyczyni się do zwrócenia szczególnej uwagi na ww. problem, jak i zwiększy świadomość pewnych zachowań wśród młodego pokolenia – podsumowała na spotkaniu Pośredniczka OHP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficer Prasowy wraz z uczestnikami spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficer Prasowy i uczniowie ZSZ w Giżycku podczas omawiania prezentacji multimedialnej

 

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP powstał przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorką tekstu i zdjęć jest Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy.