Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

WG.6840.1.2.2021.2023

                                                                        Giżycko, dnia 2 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie

STAROSTA GIŻYCKI WYKONUJĄCY ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0003 BOGACZEWO, GMINA GIŻYCKO POWIAT GIŻYCKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:

1)  działka nr 255/5 o powierzchni 0,1540 ha, użytek: N-nieużytki, księga wieczysta nr OL1G/00042509/9, cena wywoławcza: 7820,00 zł, wysokość wadium: 800,00 zł, minimalna wartość postąpienia: 100,00 zł,

2)  działka nr 255/6 o powierzchni 0,1749 ha, , użytek: N-nieużytki, księga wieczysta nr OL1G/00042509/9, cena wywoławcza: 8460,00 zł, wysokość wadium: 900,00 zł, minimalna wartość postąpienia: 100,00 zł.

Wyżej   wymienione   nieruchomości    są    niezabudowane,    niezagospodarowane i opisane w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki

Rzeźba terenu ww. nieruchomości jest płaska. Przedmiotowe działki nie są ogrodzone, posiadają nawierzchnię gruntową, porośniętą trawą i drzewostanem. Nie spełniają parametrów działki budowlanej.

Przedmiotowe nieruchomości są nieuzbrojone, w sąsiedztwie około 170 metrów znajdują się sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla nich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko, zatwierdzonym uchwałą Nr LXII/626/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 stycznia 2023 r. w/w działki znajdują się w granicach obszarów wskazanych do rozwoju zabudowy w kierunku funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Giżycku   w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 5 lutego 2024  roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 roku:

1.  na działkę nr 255/5 o godz. 9:00

2.  na działkę nr 255/6 o godz. 10:00

w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Generała Józefa Zajączka 2, pokój 104.

W przetargach mogą uczestniczyć właściciele nieruchomości przyległych, którzy ubiegać się będą o nabycie nieruchomości objętych przetargiem na polepszenie warunków zagospodarowania tych nieruchomości,  jeżeli wpłacą  wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) winni przystąpić do przetargu razem ze współmałżonkiem bądź obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.

Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Giżycki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej  przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 87 428 15 28.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 02.01.2024 r. do 05.02.2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko  oraz zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Giżycku  http://www.powiatgizycki.pl/, Biuletynu Informacji Publiczne  https://bip.powiatgizycki.pl/

 

Ogłoszenie Bogaczewo [pobierz]