Przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Gen. Józefa Zajączka 2 w Giżycku.

Lokal użytkowy nr 208 i 209 położony na II piętrze – składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 29,00 m².

Przeznaczenie: prowadzenie działalności biurowej.

Stawka wyjściowa czynszu do przetargu ofertowego: 29,06 zł/m² miesięcznie + 23% VAT.

Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz koszty zarządu: woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie posesji i części wspólnych, ubezpieczenie budynku, ochrona, itp.
Czynsz najmu ulegał będzie waloryzacji. Sposób waloryzacji określony zostanie w umowie.

Oferta powinna zawierać:
– proponowaną stawkę czynszu netto,
– rodzaj planowanej działalności w wynajmowanym lokalu,
– pełną nazwę firmy, z podaniem siedziby, adresu do korespondencji, Regonu, NIP-u, kopii potwierdzającej wpis do ewidencji (CEIDG), kopii wpisu do KRS.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko Al. 1 Maja 14 pokój nr 10, w terminie do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Przetarg – ul. Gen. Józefa Zajączka 2 lok. 208 i 209”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko ulica Gen. Józefa Zajączka 2, pokój nr 109A.

Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie przetargu jest pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Andrzej Bruździak – tel. 87 429 17 57 w. 31.
Zarząd Powiatu w Giżycku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Giżycko, dnia 02 marca 2022 r.
WG. 2501.1.2022