Przypominamy o obowiązku usuwania śniegu z dachów

W związku z intensywnymi opadami śniegu i zaleganiem pokrywy śnieżnej na dachach budynków, przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary
lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy zaznaczyć, iż zaniedbania w powyższym zakresie, a mieszczące się w przesłankach wskazanych w art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego uprawniają i obligują zarazem organ nadzoru budowlanego do wydania przewidzianego w tym przepisie nakazu. Regulacja zawarta w art. 66 ust. 1 wskazanej ustawy przewiduje więc tzw. decyzję związaną, co oznacza, że w sytuacji wystąpienia chociażby jednej z określonych w tym unormowaniu przesłanek, organ nadzoru budowlanego obowiązany jest do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W związku z powyższym i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, w tym m.in. użytkowników szeroko rozumianych budynków administracji publicznej, w tym szkół, urzędów, ośrodków pomocy społecznej i podobnych, zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z zalegania śniegu i lodu.

 

Fot. https://nieruchomosci.infor.pl