Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza do współpracy

Wspieramy działania z zakresu kooperacji międzynarodowej. Udzielamy informacji na temat polskiej polityki zagranicznej, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa w UE.

 

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie powstał w kwietniu 2013 r. przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ma on za zadanie przybliżenie społeczności regionu Warmii i Mazur priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy między: Ministerstwem Spraw Zagranicznych, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Cel realizowany będzie poprzez:

 • animowanie i inicjowanie w Regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowe;
 • koordynowanie inicjatyw z zakresu polityki zagranicznej podejmowanych w Regionie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe;
 • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących działania polityki zagranicznej;
 • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
 • prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.

Kogo zapraszamy do współpracy?

 • uczniów, studentów;  jednostki edukacyjne;
 • przedsiębiorców;
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • organizacje pozarządowe;
 • osoby zainteresowane polską polityką zagraniczną, w tym dotyczących UE.

Dlaczego warto z nami współpracować?  

 • dostarczamy bezpłatne informacje dotyczące polskiej polityki zagranicznej, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz umiędzynarodowienia;
 • edukujemy, organizujemy lekcje, spotkania, szkolenia, dni otwarte o tematyce międzynarodowej;
 • udostępniamy nasze zbiory biblioteczne oraz prasę zagraniczną;pomagamy nawiązywać współpracę regionalnych instytucji z zagranicznymi partnerami na wszystkich płaszczyznach;
 • szukamy partnerów za granicą, upowszechniamy informacje o projektach;
 • wspieramy organizację międzynarodowych wydarzeń w regionie oraz ich promocję.

 

KONTAKT:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
Plac Bema 3; 10- 516 Olsztyn
tel: (89) 521 12 82; 521 12 64; 521 12 54;
m.ploska@wmarr.olsztyn.pl  m.piskorz@wmarr.olsztyn.pl
www.rodm-olsztyn.pl