INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Rejon Varena – Litwa

 UMOWA

pomiędzy Powiatem Giżyckim (Republika Polska) a Samorządem Rejonu Varėna (Republika Litewska) została podpisana 29 września 2007 roku.

            Umowa zakłada współpracę w obszarach tj.: przedsiębiorczość, wymiana towarowa i handlowa pomiędzy podmiotami gospodarczymi, ochrona środowiska naturalnego, kultura, oświata, sport i turystyka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, prawa dziecka, samorząd.
            Umowę zawarto na okres 5 lat.

            Umowę podpisali:
            Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
            Vidas Mikalauskas – Mer Rejonu Varėna

Umowa z Vareną

strona macierzysta Partnera: www.varena.lt

Aneks przedłużający okres powyższej Umowy podpisany został w Varenie 29 września 2012 r.

treść aneksu

_____________________________________________________________________________________

                                                                                                      

                       Pobudzanie aktywności społeczności lokalnych Giżycka w Polsce,
                                         Nesterowa w Rosji i Vareny na Litwie
                    
            PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIa  

                                                 
Kilka słów o projekcie          (info. ros.)            (info litewska)

 Nasz projekt finansowany jest z Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA, działanie 2 1. „Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych”. Suma funduszy przydzielonych dla projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez partnerów wynosi 21.575 Euro.
Celem ogólnym projektu jest zachęcenie do aktywniejszej współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami regionu transgranicznego w obszarach Powiatu Giżyckiego w Polsce, Rejonu Varena na Litwie i miasta Nesterow w Obwodzie Kaliningradzkim. Projekt ma służyć przybliżeniu partnerów i łatwiejszemu poznawaniu kultur lokalnych społeczności. Jest potrzebny ze względów edukacyjnych, integracyjnych oraz ze względu na konieczność rozwijania i przyśpieszania rozwoju przygranicznych społeczności uznawanych za marginalne. Za priorytety w działaniach ustaliliśmy sobie m.in:
– nawiązanie kontaktów i wypracowanie metod współpracy na przyszłość we wszystkich sektorach funkcjonowania samorządów,
– uaktywnienie organizacji samorządowych w celu realizacji w przyszłości wspólnych przedsięwzięć,
– utworzenie „Klubów Młodego Europejczyka” jako centrów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o Unii Europejskiej,
– utworzenie stron internetowych, w ramach, których młodzież będzie wymieniać się swoimi doświadczeniami,
– wyszukanie i wypromowanie lokalnych produktów dziedzictwa kulturowego, kulinarnego czy o charakterze turystycznym,
– wydanie wspólnej ulotki promocyjnej. 

Biesiada Wileńska

 W ramach projektu podczas Biesiady Wileńskiej, zorganizowanej w Lesie Miejskim w Giżycku, zaprezentowali się m.in. artyści szkoły muzycznej z Vareny na Litwie. Nawet deszcz nie przeszkodził obecnym uczestnikom. Partner z Vareny przywiózł także ekstra niespodziankę. Był nią występ akordeonisty Dariusa Bahovasa. Oceniony został bardzo wysoko przez wszystkich zebranych. Sam muzyk weźmie udział w najbliższym festiwalu akordeonistów organizowanym corocznie przez miasto Giżycko. Był to pierwszy efekt realizacji projektu. W ramach pobytu w Giżycku partner litewski zwiedził m.in. Giżycką twierdzę Boyen. Twierdza jest jednym z obiektów do ewentualnego wykorzystania w przyszłych wspólnych inicjatywach miasta i powiatu giżyckiego z partnerem litewskim i rosyjskim. Uczestnicy spotkali się także ze Starostą Giżyckim Wacławem Strażewiczem i Wicestarostą Mirosławem Drzażdżewskim.

 

 Konferencja Varena

 Podczas konferencji w Varenie swoje zasoby zaprezentowały samorządy lokalne. Dyskutowano o różnych formach wsparcia samorządów z funduszy europejskich. Uczniowie z giżyckiego liceum przedstawili propozycję utworzenia Młodzieżowego Klubu Europejczyka. Odbyły się spotkania przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nawiązano liczne kontakty partnerskie. W trakcie pobytu partner giżycki zapoznał się m.in. Z funkcjonowaniem Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Varenie. Partner litewski zaprezentował zwykły dzień pracy administracji Rejonu Varena. Odbyło się także spotkanie Starosty Giżyckiego Wacława Strażewicza z Dyrektorem Rejonu Algisem Miszkinisem. Wiele propozycji z tego spotkania stanowić będzie podstawy do dalszej współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami. Główne kierunki to wsparcie szkoleń administracji w obszrach związanych z zarządzaniem jakością, komunikacją z klientem oraz znajomością języków obcych. Uczestnicy konferencji zwiedzili również okolice Vareny o znaczeniu turystycznym. Wskazano na kolejne wspólne obszary działalności obu samorządów związane z promocją turystyczną i gospodarczą rejonu Vareny.

 Święto Grzyba

 To było wspaniałe święto całej Litwy. Kolorowe, z ogromnym rozmachem i wyjątkowym gustem. Swój dorobek zaprezentowały setki firm i grup lokalnych rzemieślników. Dominowały oczywiście grzyby, sprzedawane tonami. Giżycko miało okazję zaprezentować walory całego swego powiatu. Stoisko Centrum Promocji i Informacji Turystycznej oblegały setki uczestników Święta Grzyba. Jako produkt lokalny partner z Giżycka zaprezentował muzykę szantową. Odbyły się liczne spotkania z artystami samorządowcami. Przedstawiciele Centrów Kultury z Vareny i Giżycka mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz uzgodnienia licznych wspólnych projektów w przyszłości. Uczestnicy zwiedzili także okolice Vareny, w tym atrakcyjne miejsca do wspólnego uprawiania turystyki transgranicznej. Podczas Święta partner z Giżycka wystawił także wyroby polskich przedsiębiorców: m.in. wyroby cukiernicze Adama Kajetanowicza czy produkty wędliniarskie Dariusza Eksterowicza.

                 

 

  Konferencja Giżycko

 W trakcie spotkania w Giżycku swoje propozycje z zakresu wspólnych inicjatyw informatycznych miast przedstawili informatycy z Vareny. Niezwykle interesująca była prezentacja dyrektora Biura Informacji Turystycznej z Vareny Algirdasa Juslieviciusa, w której przedstawiono pomysł wspólnych projektów pod nazwą “Wioski tematyczne”. Efektem spotkania przedstawicieli oświaty było zaproszenie 200-osobowej grupy młodzieży z Litwy dom udziału w letnich obozach tematycznych w Polsce. Uczestnicy konferencji zwiedzili m.in. nowoczesny obiekt hotelowy ,,Zamek” w Rynie, zlokalizowany w murach XIV wiecznego zamku krzyżackiego.

 Wnioski końcowe

 W wyniku realizacji projektu przyjęto następujące wnioski jako inicjatywy do wspólnej realizacji w przyszłości:
I. z zakresu organizacji pozarządowych:
1) utworzenie Regionalnych Centrów Organizacji Pozarządowych po obu stronach granicy,
2) straże pożarne – wspólne szkolenia ochotniczych straży pożarnych, wspólne projekty zmierzające do podniesienia standardu wyposażenia,
3) organizacje sportowe, żeglarskie, harcerskie – wymiana młodzieży, obozy połączone z poszanowaniem tradycji i kultury obu krajów, wspólne zawody (np. zawody wędkarskie, piłka ręczna), szkolenia żeglarskie, obozy językowe dla młodzieży;

II. z zakresu turystyki i promocji:
1) udział w targach, wspólne wydawnictwa, wspólne kampanie promocyjne,
2) oznakowanie szlaków turystycznych,
3) promocja przedsiębiorców z branży turystycznej,
4) przygotowanie materiałów promocyjnych – propozycja opracowania wielojęzycznego folderu, zawierającego informacje o szlakach żeglarskich, kajakowych i rowerowych, poszukiwanie możliwości finansowania modernizacji szlaków kajakowych,
5) staże w turystyce w obu Centrach Promocji i Informacji Turystycznej,

III. w obszarach samorządu:
1) podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy samorządami,
2) projekty dotyczące nauki języków obcych pracowników samorządowych,
3) propozycja tworzenia wspólnych projektów z obszaru informatyzacji społeczności lokalnych Varena – Giżycko,
4) doskonalenie systemu zarządzania, komunikacji z klientem, wykorzystywanie doświadczeń samorządów,
5) wspólne projekty infrastrukturalne (m.in drogowe),

IV. Młodzieżowe Kluby Europejczyka:
1) projekty dotyczące poszerzania wiedzy o UE, mające na celu zbliżanie młodzieży po obu stronach granicy,
2) kontakty młodzieży pod hasłem „Nieprzetarte szlaki”: projekty dotyczące kontaktów młodzieży związane ze wspólnymi inicjatywami poznawania szlaków kajakowych, żeglarskich, rowerowych itp.

V. z zakresu kultury:
1) projekty związane z zachowaniem śladów historii narodów np.: skatalogowanie polskich cmentarzy (rodzinnych) i polskich grobów w Rejonie Vareny oraz organizacja opieki nad nimi,
2) promocja zasobów dziedzictwa kulturowego, lokalnego rzemiosła (wystawy lokalnego rzemiosła np. ceramika czarna),
3) kursy dla uczniów dotyczące wykorzystania starych technologii w rzemiośle,
4) nawiązywanie kontaktów lokalnych społeczności poprzez wymiany zespołów, chórów, kapel, 
5) projekty pod wspólnym hasłem „Wioski tematyczne” (sery z Darguziai, wioska malarzy Kursai, zespoły folklorystyczne z Marcinkonys, Kriviliai – Varena Litwa),
6) kontakty przedstawicieli oświaty; efektem tych kontaktów jest zaproszenie młodzieży (200 osób) z Vareny na wymianę w ramach organizacji letnich młodzieżowych obozów tematycznych przez Powiat Giżycki

 _____________________________________________________________________________________________

prezentacje:

Euroleszcze – klub europejczyka

Biesiada Wileńska w Giżycku

_______________________________________________________________________________________________

Efekty wynikające z realizacji projektu  
„Pobudzanie aktywności społeczności lokalnych Giżycka w Polsce,  Nesterowa w Rosji i Vareny na Litwie” 

Nawiązanie stosunków partnerskich i bliższe poznanie sie obu samorządów zaowocowało realizacją dalszych projektów litewsko- polskich z udziałem samorządów i ich jednostek organizacyjnych. 

1. Pierwszym efektem projektu zakończonego w czerwcu 2007r. było zawarcie umowy międzynarodowej pomiędzy Powiatem Giżyckim (Republika Polska) a Samorządem Rejonu Varėna (Republika Litewska) została podpisana 29 września 2007 roku. (info. powyżej);

  

 2. Delegacja Powiatu Giżyckiego wzięła udział w obchodach „Święta Grzyba” w Varenie we wrześniu 2007r. Podczas obchodów zaprezentowano stoisko z materiałami promocyjnymi Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku oraz podjęto rozmowy o dalszych wspólnych działaniach dotyczących wymiany młodzieży. Wicestarosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski przekazał wszystkim mieszkańcom życzenia z okazji obchodzonego święta od mieszkańców Powiatu Giżyckiego.

 

3.  Efektem realizacji projektu było nawiązanie kontaktów rejonu Varena z samorządami obszaru Powiatu Giżyckiego, w tym z gminą miejską Giżycko. W sierpniu 2007 r. oba samorządy rozpoczęły realizację projektu „ŻEGLARSTWO – DYSCYPLINĄ SPORTOWĄ ŁĄCZĄCĄ GIŻYCKĄ I VAREŃSKĄ MŁODZIEŻ”. Czas trwania projektu: 8 miesięcy (maj – grudzień 2007) Partner wiodący: Gmina Miejska Giżycko. Projekt dotyczył wymiany dzieci i młodzieży szkolnej z Giżycka (Polska) i Vareny (Litwa). Projekt skierowany był do 80-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Giżycka i Vareny w wieku 12-16 lat, a także nauczycieli, animatorów kultury, samorządów i podległych im jednostek zajmujących się młodzieżą. Dzięki kontaktom nawiązanym w ramach wymiany społeczności lokalne mogły kontynuować proces poznawania się nawzajem.
Szczegóły opis projektu

4. Kolejnym wymiernym efektem utrwalającym założenia projektu Pobudzanie aktywności społeczności lokalnych…” był zorganizowany po raz pierwszy udział Powiatu Giżyckiego w dniach 27 lutego – 1 marca 2009 roku w  XV Międzynarodowych Targach Turystycznych Vivattur 2009, w Wilnie. Realizatorem tego zadania była placówka samorządu powiatowego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku.

 
Więcej o imprezie…

5. W lipcu 2009r. rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój infrastruktury i współpracy w zakresie sportu i edukacji” z udziałem samorządów Powiatu Giżyckiego, Vareny i Alytusa. Był on kolejnym efektem działań w obszarze edukacji, wymiany młodzieży i poprawy infrastruktury omawianych w projekcie Pobudzanie aktywności społeczności lokalnych…”  Najważniejsze cele zrealizowane w projekcie to – wzmocnienie współpracy transgranicznej między Powiatem Giżyckim a Vareną, Alytusem i Jurbarkasem poprzez edukację sportową, wymianę młodzieży, integrację, wzajemne poznawanie kultury i rozwój infrastruktury sportowej. Działania zrealizowane w ramach projektu:
• Budowa sali sportowej w Giżycku.
• Zakup dokumentacji technicznej na budowę sali sportowej w Alytus.
• Organizacja w Giżycku turnieju sportowego w grach zespołowych.
• Pokaz sztuk walki w Alytus, Jurbarkas i Varenie w wykonaniu młodzieży z Giżycka.
• Organizacja międzynarodowego seminarium szkoleniowego dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów ze szkół i partnerów projektu na temat wychowawczej roli sportu.
• Organizacja obozów sportowych w Giżycku na rzecz młodzieży Alytus, Jurbarkas i Vareny.
• Spływ kajakowy po rzece Merkys w pobliżu Vareny dla młodzieży ze szkół partnerów, w którym brali również udział członkowie Klubu Europejczyka.
W efekcie projektu polscy i litewscy nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy wymienili się doświadczeniami na temat roli sportu w wychowaniu młodzieży, nastąpiła integracja poprzez sport i rekreację znacznej grupy młodzieży polskiej i litewskiej. Stopniowo tworzy się podstawa do partnerskiej współpracy na wielu płaszczyznach. Litwini odkrywają Giżycko i województwo Warmińsko Mazurskie. Giżyczanie zauważają że istnieją również inne miasta poza Wilnem i Trokami.


więcej o projekcie

6. Powiat Giżycki kontynuując działania w obszarze promocji zrealizował w 2010r. poprzez swoją jednostkę Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, wspólnie z samorządem miasta Alytus na Litwie projekt promocyjny „Promowanie wizerunku regionu pogranicza litewsko – polskiego Projekt wdrażany jest w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna – Program Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Efektem tego było wyprodukowanie licznych materiałów litewskojęzycznych, które są rozprowadzane pomiędzy partnerami samorządu oraz podczas wszystkich targów turystycznych z udziałem Powiatu Giżyckiego. Jest to kolejne pokłosie projektu Pobudzanie aktywności społeczności lokalnych…”  w obszarze promocji i współpracy z samorządami litewskimi.

  
więcej o projekcie…

7. W dniach 25 – 27 lutego 2011 odbyły się w Wilnie XVII Międzynarodowe Targi Turystyczne „Vivattur”, na których ofertę turystyczną Powiatu Giżyckiego ponownie promowało Centrum Promocji i IT w Giżycku. Na stałe już bierzemy udział w tej imprezie, jako wydarzeniu o największym wymiarze promocyjnym na Litwie. Takie założenia przyjęliśmy w ramach działań i efektów działań projektu Pobudzanie aktywności społeczności lokalnych…”, który wprowadził różne jednostki na „rynek” litewski.

 
więcej o imprezie…

 8. Kolejnym wymiernym efektem zwiększenia aktwności społeczności lokalnych był udział Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, w dniach 2-4 marca 2012r., w Wilnie XVIII Międzynarodowe Targi VIVATTUR 2012. To jedna z największych wystaw poświęconych turystyce, sportowi i rekreacji w krajach bałtyckich. Jest organizowana od 1995 roku. Targi przyciągają wszystkich, zainteresowanych turystyką, aktywnym sportem oraz wypoczynkiem. W targach wzięło udział 140 firm z Litwy i 52 z zagranicy Wystawcy zagraniczni przybyli z 17 krajów, między innymi z Indonezji, Nepalu, Turcji, Tunezji, Chorwacji, Polski i Izraela. CPiT giżycki wspólnie z innymi podmiotami uczestniczącymi ze strony polskiej zadbał, aby na stoisku nie zabrakło materiałów o atrakcjach regionu, bazie noclegowej, propozycjach aktywnego wypoczynku nad jeziorem oraz na łonie natury. Stosiko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

       więcej o imprezie….

9. W wyniku prowadzonych licznych działań promocyjnych oraz nawiązywania kolejnych branżowych kontaktów między samorządem Powiatu Giżyckiego a samorządami Vareny i Alytusa jest powstanie licznych litewskojęzycznych informatorów, folderów i albumów. Stanowią one kolejny twardy rezultat, efekt działań zapoczątkowanych pierwszym wspólnym polsko litewskim projektem Pobudzanie aktywności społeczności lokalnych…” z lat 2006-2007.

 

10. W dniach 25-26 maja 2012 z okazji 400-lecia nadania praw miejskich miastu Giżycku, stolicy Powiatu Giżyckiego, udział w obchodach wezmą przedstawiciele wszystkich miast i rejonów partnerskich z teremu Litwy (Vareny, Alytusa, Trok i Solecznik)

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/