Remont dróg powiatowych w ramach PRGiPID

zdp

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dnia 31 października 2016 roku komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną uzyskały dwa wnioski złożone przez Powiatową Jednostkę Organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku.

1. Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy na odcinku od km 0+186 do km 1+176 w m. Wronka
Wnioskowana kwota dofinansowania: 485 216,00 zł
Deklarowana kwota środków własnych: 485 216,00 zł
Ogółem wartość projektu: 970 432,00 zł

2. Remont drogi powiatowej nr 1733Ngr. pow. – Knis – Ryn na odcinku od km 1+440 do km 2+433 w m. Knis
Wnioskowana kwota dofinansowania: 456 335,00 zł
Deklarowana kwota środków własnych: 456 335,00 zł
Ogółem wartość projektu: 912 670,00 zł

Wstępna lista rankingowa na rok 2017 : pozycja nr 11 oraz nr 14 – Drogi Powiatu Giżyckiego