Ruszył konkurs grantowy w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach:

 

 1. edukacji i promocji zdrowia publicznego
 2. rozwoju kultury fizycznej
 3. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 4. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
 5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 6. rozwoju turystyki
 7. aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 8. pomocy społecznej
 9. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
 10. rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 11. integracji środowisk kombatanckich

 

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie:

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/

zakładka: „Organizacje Pozarządowe” –„Otwarte konkursy ofert”

 

Informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:  tel. (89) 512-58-76,  (89) 512-58-80.