Ruszyły konsultacje społeczne nowego „Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do zgłaszania uwag i opinii, w ramach konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030”. Termin zgłaszania opinii, uwag, propozycji do dnia 25.10.2023 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu „Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030”. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na druku formularza konsultacji do dnia 25 października 2023 r.

Projekt „Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030” oraz formularz konsultacji jest dostępny:

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem internetowym:
    https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/59/konsultacje-spoleczne.html
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://www.warmia.mazury.pl/ w zakładce: POLITYKA SPOŁECZNA oraz na stronie projektu https://es.warmia.mazury.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI;
  • w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17, pokój 10 A, w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: rops@warmia.mazury.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
  • bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Głowackiego 17 w Olsztynie, pokój 10 A w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia (tj. po 25.10.2023 r.), jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.

Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tel. 89 521 95 04).

Zał. 1. Projekt „Warmińsko-Mazurski Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030” (.docx) [POBIERZ]

Zał. 2. Projekt „Warmińsko-Mazurski Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030” (.pdf) [POBIERZ]

Zał. 4. Formularz konsultacji (.doc) [POBIERZ]