Ruszyła IV edycja Konkursu „Spółdzielnia pomysłów”

Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank S.A. Konkurs jest kierowany do osób fizycznych, stowarzyszeń i fundacji określonych w regulaminie, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności. Projekty konkursowe można zgłaszać w dniach od 3 lutego do 7 marca 2016 r.

W celu przystąpienia do Konkursu należy założyć konto w serwisie www.spolecznik20.pl, a następnie za pomocą formularza dostępnego w serwisie przesłać projekt swojego pomysłu.

Zgłaszany Projekt musi zawierać elementy takie jak: tytuł, opis, cele, kategoria oraz dane kontaktowe.

Projekty biorące udział w Konkursie podlegają głosowaniu publiczności za pośrednictwem serwisu.
Przez publiczność rozumie się wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu. Każdy z nich może oddać 1 głos dziennie, jednak nie więcej niż 10 ogółem przez cały czas trwania Konkursu.

Projekty konkursowe można zgłaszać w dniach od 3 lutego do 7 marca 2016 r.
Głosowanie Publiczności trwa w okresie przyjmowania zgłoszeń, to jest w dniach 
od 3 lutego do 7 marca 2016 r.

Do drugiego etapu Konkursu oraz pod obrady Jury trafi łącznie 30 Projektów, które otrzymają największą liczbę głosów publiczności z czego:
1) 10 projektów pochodzić będzie z kategorii: miasta na prawach powiatu,
2) 20 projektów pochodzić będzie z kategorii: gminy inne niż określone w pkt 1).

Od momentu ogłoszenia w serwisie projektów, które weszły do drugiego etapu, ich autorzy mają 20 dni kalendarzowych na przedstawienie kosztorysu projektu oraz obligatoryjne uzupełnienie opisu Projektu o dodatkowy materiał multimedialny lub fotograficzny wraz z opisami: projektu, osób współtworzących projekt oraz opis społeczności, do której projekt jest kierowany. Jury z finałowej puli wybierze trzy zwycięskie Projekty.

Zwycięskie Projekty Jury wybierze w oparciu o następujące kryteria:
1) społeczne znaczenie realizowanej inicjatywy;
2) włączenie lokalnej społeczności w realizację inicjatywy;
3) liczba odbiorców Projektu;
4) stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału społeczności lokalnej;
5) prawdopodobieństwo skutecznej realizacji Projektu;
6) możliwość realizacji w kwocie do 10.000 zł brutto,
7) innowacyjność i atrakcyjność formy realizacji Projektu.

Autorzy trzech wybranych przez Jury Projektów zostaną zaproszeni do zawarcia umowy sponsorskiej z Organizatorem, na podstawie której Organizator, w zamian za promocję swojej marki przy realizacji Projektu, udzieli wsparcia na jego realizację, o wartości nieprzekraczającej 10.000 złotych brutto tj. wraz z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi, na zasadach i w formie określonej w tej umowie.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na www.spolecznik20.pl