Spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Powiaty WJM

images16 maja 2014 r. (godz. 10:00) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbyło się trzecie spotkanie – konsultacyjne, związane z opracowywaniem Strategii Rozwoju Grupy Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Powiatu Węgorzewskiego, Giżyckiego, Piskiego oraz Mrągowskiego oraz dr hab. Zbigniew Brodziński. Z uwagi na konsultacyjny charakter na spotkanie zostali zaproszeni także Radni Powiatu Giżyckiego.

Wspólnie omówiono diagnozę oraz wybór celów tematycznych Strategii.

Zatwierdzono również wizję Strategii:
„Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich, to czerpiąca ze swej różnorodności kulturowej kraina, przyjazna mieszkańcom i przyjezdnym, oferująca unikalne walory środowiska naturalnego i korzystne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.”

Następnie omówiono priorytety, cele i działania zawarte w Strategii WJM.

Przyjęto 5 priorytetów strategicznych:
1.    Edukacja, wiedza i społeczeństwo obywatelskie
2.    Rynek pracy i zatrudnienie
3.    Zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, pomoc i integracja społeczna
4.    Dostępność komunikacyjna i sieci
5.    Promocja i ochrona walorów subregionu

Uczestnicy przeanalizowali cele szczegółowe i działania każdego z powyższych priorytetów.

Zaplanowane zostały kolejne wspólne spotkania w Węgorzewie, Piszu i Mrągowie.