Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy prezesów, członków i reprezentantów organizacji pozarządowych, organizacji publicznych, samorządów gminnych i mediów lokalnych z powiatów: giżyckiego, ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego do udziału w spotkaniu szkoleniowym, które odbędzie się dnia 20 września 2012 r. w godz. 16.00-19.00 w sali konferencyjnej Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 5A.

 

Prowadząca spotkanie: Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Program szkolenia:

  1. Przedstawienie obowiązujących procedur związanych ze sposobem pozyskiwania środków finansowych ze źródeł publicznych.
  2. Omówienie wzorów ofert, sprawozdań i umów obowiązujących w otwartych konkursach ofert – na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
  3. Prezentacja zasad pozyskiwania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
  4. Przerwa kawowa.
  5. Konsultacje projektu „Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
  6. Dyskusja uczestników spotkania.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu / ilość osób / na adres e-mail: brek@warmia.mazury.pl do dnia 12.09.2012 r.

 

 

Biuro Regionalne w Ełku

19-300 Ełk, ul. Kajki 10

tel./ fax: (87) 621-60-41

e-mail: brek@warmia.mazury.pl