Spotkanie z przedsiębiorcami z miasta i gminy Giżycko

23 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie  z cyklu konferencji z przedsiębiorcami powiatu giżyckiego pt. „Lokalny rynek pracy – oczekiwania i perspektywy”.  W konferencji obok zaproszonych gości uczestniczył Starosta Giżycki p. Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Burmistrz Miasta Giżycko p. Jolanta Piotrowska, Sekretarz Gminy Giżycko p. Dariusz Grygieńcza  i Dyrektor PUP w Giżycku p. Anna Skass wraz z pracownikami. 

Korzystając z możliwości spotkania się z lokalnymi przedsiębiorcami, Burmistrz Giżycka przedstawiła ofertę  „Giżycko, miasto przyjazne inwestorom”. Omówiła między innymi aspekt poprawy skomunikowania miasta z resztą kraju oraz przedstawiła wyniki analiz prowadzonych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, wskazujące iż z  roku na rok wzrasta zainteresowanie turystów naszym miastem. Przedstawiła również realizowane projekty.

Sekretarz gminy Giżycko przedstawił obecnie prowadzone i omówił przyszłe inwestycje na terenie gminy, które wpłyną na atrakcyjność turystyczną gminy (między innymi: park wodny i pasaż nad jez. Niegocin w Wilkasach).

Starosta Giżycki omówił kierunki kształcenia zawodowego w powiecie, odniósł się również do szeroko pojętej „branży turystycznej”, którą należy postrzegać szerzej – np. korzyści czerpią również restauratorzy, taksówkarze, sklepikarze itp. Rekomendował nowy serwis promocyjny powiatu, który zawiera wiele informacji przydatnych przedsiębiorcom. Przedstawił także wykorzystanie środków z UE (PAOW), które plasują powiat w pierwszej 7 w województwie. Starosta poinformował, że powiat giżycki zostanie objęty małym ruchem transgranicznym  z Federacją Rosyjską.

Dyrektor PUP przedstawiła sytuację na lokalnym rynku pracy w kontekście wysokość środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku. Odniosła się również do struktury zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w naszym urzędzie. Dominują w niej zawody nadwyżkowe, tzn. mniej wpływa ofert w danym zawodzie do urzędu – niż jest chętnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Zwróciła uwagę, że nasze badania nie odzwierciedlają stanu faktycznego- ponieważ bezrobotni są kwalifikowani tylko z jednym zawodem a oferty pracy wpływające do urzędu i pozyskiwane przez naszych pośredników – są tylko „częścią” rzeczywistego ruchu kadrowego na lokalnym rynku pracy (większość pracodawców nie zgłasza w naszym urzędzie wolnych miejsc pracy). Zwróciła uwagę na fakt, że ponad 90% zarejestrowanych bezrobotnych posiada status „będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. W rejestrach wzrasta również udział osób młodych do 25 roku życia. Odnosząc się do kwestii kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych stwierdziła, że szkoły powinny być partnerem przedsiębiorców aby kształcenie młodzieży odpowiadało potrzebom przyszłych pracodawców.

W trakcie dyskusji przedsiębiorcy zwracali uwagę na fakt, że sporo staży odbywa się w jednostkach administracji publicznej. Pytali o możliwość ubiegania się o środki na tworzenie nowych miejsc pracy. Dyrektor zwróciła uwagę, że coraz mniejszym zainteresowaniem cieszy się organizacja prac interwencyjnych.  Zainteresowani postulowali aby urząd planował organizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z uwzględnieniem ich potrzeb, tzn. aby uwzględnić np. sezonowość zatrudnienia w branżach – aby można było korzystać z pomocy urzędu przez cały rok (pracodawca chciałby wiedzieć, że może liczyć na konkretne wsparcie w określonym czasie).

Przedsiębiorcy informowali o spadku dochodów  o min. 40% związanym z trwającymi już 2 lata pracami remontowymi dróg w centrum Giżycka. Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe i wg planów zakończy się definitywnie wiosną 2012 roku. Zwracano również uwagę na brak „komunikacji” w sprawie realizowanych inwestycji z lokalnymi biznesmenami- chodzi o techniczne zabezpieczenie dostępu do firm dla klientów w trakcie prowadzonych prac drogowych.

Rozmawiano również o dalszych losach Lokalnego Partnerstwa Giżyckiego i wypracowanych w trakcie prac, projektów gospodarczych. Wskazywano, że być może  „Projekt rybacki” mógłby zaistnieć w ramach projektu RYBY, który prowadzony jest w gminach powiatu giżyckiego przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9 pt.  „Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizację społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa”.