Sprostowanie do oceny formalnej ofert

Dnia 10 grudnia 2018 r. zamieszczono sprostowanie do oceny formalnej ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku”.

 
Sprostowanie do oceny formalnej ofert z dnia 10.12.2018 r.
 
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Ostateczna ocena formalna
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
3. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku.
NIE NIE zadanie nie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu (oferta przewiduje realizację tylko nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej) Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
 
Ocena formalna ofert w BiP: TUTAJ